From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • buitenschoolse opvang
 • out of school care
 • spartime
 • spartime
 • NAPRAPATHOGSKOLAN
 • NAPRAPATHOGSKOLAN
 • Aan de leidingen worden hoge eisen gesteld.
 • High demands are made to the pipes.
 • moestuin en kas op de Ewijckshoeve
 • vegetable garden and greenhouse on the Ewijckshoeve
 • vroege ochtend
 • early morning
 • oande slootkant
 • oande ditch
 • opkomende bui
 • emerging bui
 • Honor first

  Beaver
 • Ere eerste Beaver
 • health and care
 • gezondheid en verzorging
 • Snijd de aubergine in plakken, leg ze naast elkaar en bestrooi ze gul
  met zout. Laat ze 30 minuten rusten, zodat het zout het vocht uit
  de aubergine kan trekken. Spoel de aubergineplakken vervolgens
  a
 • Cut the Eggplant into slices, put them next to each other and sprinkle generously with salt. Let them rest for 30 minutes, so that the salt can pull the moisture out of the eggplant. Then rinse the Eggplant paste (a)
 • kogelvrije vest
 • bulletproof vest
 • . Snijd de aubergine in plakken, leg ze naast elkaar en bestrooi ze gul
 • . Cut the Eggplant into slices, put them next to each other and sprinkle them generously
 • Ik vind het ook heel erg leuk om met mijn kleine neefje te spelen
 • I also find it a lot of fun to play with my little nephew
 • Mijn hobbys zijn slapen uitgaan en eten
 • My hobbies are sleeping and eating
 • chroomspiegels en de andere met zwarte lak..
 • chrome mirrors and the other with black lacquer..
 • hessatate
 • hessatate
 • hessitate
 • hessitate
 • L’histoire des hommes de la Daimler “AS DE PIQUE”
 • L'Histoire des hommes de la Daimler "AS DE PIQUE"
 • From a Positive Psychology perspective,
  meaning consists in knowing what your highest strengths are, and then using them to
  belong to and serve something you believe is larger than the self
 • Vanuit het oogpunt van positieve psychologie bestaat zin in weten wat uw hoogste sterke punten zijn, en vervolgens met behulp van hen iets wat die je gelooft is groter dan het zelf dienen te behoren tot

 • The third realm in the framework of Positive Psychology is the one with the best
  intellectual provenance, the Meaningful Life. Flow and positive emotion can be
  found in solipsistic pursuits, but not
 • Het derde rijk in het kader van positieve psychologie is degene met de beste intellectuele herkomst, het zinvolle leven. Stroom en positieve emotie kunnen worden gevonden in Solipsistisch bezigheden, maar niet
 • We zouden allemaal moeten doen de elektrische boogaloo!
 • We would all have to do the electric boogaloo!
 • like. In short, you most want well-being for your children.
  In two words or less, what do schools teach? If you are like other parents, you
  responded, ‘Achievement’, ‘Thinking Skills’, ‘Success’


 • zoals. Kortom, wilt u meest welzijn voor uw kinderen.
  In twee woorden of minder, wat kunnen scholen leren? Als je net als andere ouders, u gereageerd, 'Prestatie', 'Denken vaardigheden', 'Succes'
 • mathematics


 • wiskunde
 • achievement


 • prestatie
 • beurre noisette
 • beurre noisette
 • al woon ik bij mijn zus ben ik heel erg vaak in oost bij mijn ouderIk heb op basisschool gezeten te amsterdam oost genaamd JPcoenschool Ook de middelbare school heb ik afgerond in amsterdam oost waar
 • all I live at my sister I am very very often in East ouderIk at my school in amsterdam-based East have called JPcoenschool Also I have completed high school in the eastern part of amsterdam where
 • Geconfijte kabeljauw
 • Confit of cod
 • wilde spinazie
 • Wild spinach
 • mijn andere zus is pas bevallen van een meisje
 • my other sister is only gave birth to a baby girl
 • Mijn oudste zus heeft een jongetje die al 3 jaar oud is. Ik woon samen met hun in amsterdam west
 • My oldest sister has a little boy that is already 3 years old. I live with their in amsterdam west
 • The present study examined the role of positive parenting on externalizing
  behaviours in a longitudinal, genetically informative
  sample. It often is assumed that positive parenting prevents behaviour
 • De huidige studie onderzocht de rol van positieve ouderschap op externaliserende gedrag in een longitudinale, genetisch informatieve monster. Het is vaak verondersteld dat positieve ouderschap voorkomt gedrag dat
 • But the court which is without the temple leave out,
 • Maar het gerecht dat is zonder de tempel weglaten,
 • Ik ben hafsa zinbi ik ben 19 jaar oud en ik woon in nederland
  Ik ben opgegroeid met 3 zussen en een broer Twee van mijn zussen zijn getrouwd en hebben beide 1 kind. Ik woon bij mijn oudste zus in Ams
 • I'm hafsa Zahid I'm 19 years old and I live in the Netherlands I grew up with 3 sisters and a brother Two of my sisters are married and both have 1 child. I live at my oldest sister in Ams
 • Big Challenge Marketing Group
 • Grote uitdaging Marketing groep
 • Positive education is defined as education for both traditional skills and for happiness. The high
  prevalence worldwide of depression among young people, the small rise in life satisfaction, and the
  s
 • Positieve onderwijs wordt gedefinieerd als onderwijs voor zowel traditionele vaardigheden en geluk. De hoge prevalentie van depressie bij jongeren, de kleine stijging van de tevredenheid van het leven, en de s wereldwijd
 • electrastic
 • electrastic
 • plateelbakkerij
 • plateelbakkerij
 • gevels oon de oude waal
 • facades oon the oude waal
 • turfschip
 • peat ship
 • scheepswerf
 • shipyard
 • bruidje
 • bride
 • EXAMENCOMMISSIE VAN DE VLAANSE GEMEENSCHAP VOOR HET ACADEMISCH ONDERWIJS
 • BOARD OF EXAMINERS OF THE VLAANSE COMMUNITY FOR THE ACADEMIC EDUCATION
 • je steekt het zebrapas over
 • you put the zebrapas on
 • EXAMAENCOMMISSIE VAN DE VLAANSE GEMEENSCHAP VOOR HET ACADEMISCH ONDERWIJS
 • EXAMAENCOMMISSIE OF THE VLAANSE COMMUNITY FOR THE ACADEMIC EDUCATION
 • goois meisje
 • goois girl
 • straatje in Naarden
 • Street in Naarden
 • 3, Hold the Power button for 6 Beeps
  4, Release the Power Button
  This will reset the printer and should resolve incorrect cartridge detection problems
 • 3, houd de machtsknoop voor 6 piept 4, Release de Power knop deze wil opnieuw ingesteld voor de printer en onjuiste cartridge detectie problemen moet oplossen
 • klazina
 • klazina
 • its worth trying this aswell:
  1, Power off the printer
  2, Unplug the printer's power cord, wait 5 seconds then replug the power cord in.
  3, Hold the Power button for 6 Beeps
  4, Release the Power Bu
 • de moeite waard te proberen dit aswell: 1, stroom uit de printer 2, haal de printer netsnoer, wacht 5 seconden en replug het netsnoer in.
  3, houd de machtsknoop voor 6 pieptonen 4, Release de macht Bu
 • reversal of posted journals
 • omkering van geboekte tijdschriften
 • applying payments
 • toepassing van betalingen
 • voiding checks
 • cheques vernietigen
 • oprichter van DAF Born
 • founder of DAF Born
 • wat zou het toch mooi zijn te kunnen zeggen
 • wouldn't it be nice to be able to say
 • De circle is rond
 • The circle is round
 • Zo heb ik als klein jongetje ooit nog een de hand mogen schudde met Hub van Doorne. Mijn vader zowel mijn oom hebben een DAF/Volvco verleden
 • So I may ever be as a little boy a hand shook with Hub van Doorne. My father both my uncle have a DAF/past Volvco
 • een ploeg van twaalf vrouwen
 • a team of twelve women
 • VDL/NedCar heeft daarnaast een apart plekje in mijn hart
 • VDL/NedCar has in addition a separate place in my heart
 • Engaging your community
 • Boeiende uw gemeenschap
 • Het voordeel van mijn werkgever is mijn ervaring binnen the automotive industrie
 • The advantage of my employer is my experience within the automotive industry
 • the printed checks are drawn from
 • de bedragen op de cheques zijn ontleend
 • een briefje van 20 pond
 • a note from £ 20
 • een wandeling van 10 mijl
 • a 10 mile
 • welke bevoegdheden worden overgedragen en zijn dat alle bevoegdheden die nodig zijn om de taken uit te kunnen voeren
 • What powers be transferred and that all the powers necessary to carry out the tasks
 • mensen hoeven niets te doen
 • people don't have to do anything
 • humens need not aply
 • humens moeten niet zich
 • humens need not apply
 • humens need not apply
 • er is geen toepassing voor mensen
 • There is no application for people
 • er is geen plaats voor mensen
 • There is no place for people
 • mensen hoeven niet te werken
 • people don't need to work
 • Humans need not apply
 • Mensen hoeven niet toe te passen
 • This is my rifle. There are many like it but this one is mine.

  Going Hillebilly
 • Dit is mijn geweer. Er zijn vele bevalt maar deze is de mijne.

  Lopende Hillebilly
 • kinesthetic learning
 • kinesthetische leren
 • GELDER, Anna van (geb. Vlissingen 1613? – begr. Amsterdam 24-2-1687), de vrouw van zeeheld Michiel de Ruyter. Dochter van Jan Jansz. van Gelder, zeeman, en Grietje Koerts. Anna van Gelder trouwde (1)
 • Gelder, Anna van (geb. Vlissingen 1613? – Budg. Amsterdam 24-2-1687), the wife of naval hero Michiel de Ruyter. Daughter of Jan Jansz. van Gelder, sailor, and Gretel Kaka. Anna Velasquez married (1)
 • This requires the lender to also participate in the sharing of risk.
 • Dit vereist de kredietgever ook deelnemen aan het delen van risico.
 • Bottom-up communication provides information about employee needs, values, perceptions and opinions. This helps organizations select and tailor their programs and policies to meet the specific needs
 • Onderop mededeling biedt informatie over werknemer behoeften, waarden, opvattingen en meningen. Dit helpt organisaties selecteren en op maat van hun programma's en beleid aan de specifieke behoeften
 • In order for an Islamic bank to earn a return on money lent, it is necessary to obtain an equity, or ownership, interest in a non-monetary asset.
 • Om een islamitische bank om geld te verdienen van een rendement op geld uitgeleend, is het noodzakelijk om een eigen vermogen of de eigendom, belangstelling voor een niet-monetair actief.
 • een herhaling van een eerder succes nl.
 • a repeat of an earlier success en.
 • maatstaaf
 • benchmark
 • Per 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen die bela
 • Per 1 July 2014 it is, in the context of the construction products Regulation (CPR) and the European harmonised product standard EN 1090-1, legally required for steel and aluminum construction parts that bela
 • wanneer zal hij een telefoon krijgen
 • When will he get a phone
 • Windows 7 -GiGa All In One- SP1 x64 EN-US (Alle versies) Uptodate 25-2-2015 (DVD5) - Snelste Install-tijd ooit !!!

  Deze Windows 7 All In One x64 EN-US ISO bevat 28 verschillende 64bit Windows versies
 • Windows 7 SP1 x 64 All In One-GiGa-EN-US (all versions) Uptodate 25-2-2015 (DVD5)-fastest Install-time ever!!!

  This Windows 7 All In One x 64 EN-US ISO contains 28 different 64 bit Windows versions
 • mark for removal
 • Mark voor verwijdering
 • wanneer zal hij
 • When will he
 • holding an assembled kite
 • houden van een geassembleerd kite
 • jute bag
 • jute zak
 • klant vraag wanneer ze een telefoontje kreeg van hun
 • customer's demand when they got a phone call from their
 • Met trots stel ik u het team Fastrada 2014-2015 voor!
 • With pride I suggest you the team Fastrada 2014-2015 for!
 • browse content collection
 • Bladeren door inhoud collectie
 • Hoe wordt chocolade gemaakt
 • How is chocolate made
 • de stiften stinken
 • the pens stink
 • van het merk
 • of the brand
 • the remainder of the application
 • de rest van de toepassing
 • do not attach
 • kan niet toevoegen
 • United together
 • Verenigd samen
 • Effective communication reduces unnecessary competition within departments and helps employees work together harmoniously. The result of a team that works together is high productivity, integrity and
 • Effectieve communicatie vermindert onnodige concurrentie binnen afdelingen en helpt werknemers harmonieus samenwerken. Het resultaat van een team dat samen werkt is hoge productiviteit, integriteit en
 • zal er mee te maken kunnen hebben
 • will it be related to
 • There is also no doubt that he is the most demo- cratic among these initiators of new literatures. He is more closely and essentially linked to popular sources and, moreover, to spe- cific ones.
 • Er is ook geen twijfel dat hij is de meest demo-cratic onder deze initiatiefnemers van nieuwe literatuur. Hij is meer nauw en in wezen gekoppeld aan populaire bronnen en, bovendien, spe-enkele degenen.
 • the fate
 • het lot