From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Is there a guarantor/derivative/other supporting the facility which is legally enforceable?
 • Is er een borg/afgeleide/andere ondersteunende de faciliteit die juridisch afdwingbaar is?
 • Hun website is
 • Their website is
 • stel ik voor
 • I suggest
 • Voor reparatie van uw printer, kunt u terecht bij Microfix
 • For repair of your printer, you can go to Microfix
 • Graag stel ik u voor contact op te nemen met Microfix.
 • Like I suggest you contact for Microfix.
 • Graag wil ik u voorstellen contact op te nemen met Microfix om daar uw printer ter reparatie aan te bieden.
 • I would like to introduce you to your contact Microfix printer to repair.
 • Het is helaas niet mogelijk om een gepaste oplossing te bieden. De machine valt namelijk niet in contract bij Ricoh. Daarom zou ik graag willen voorstellen zelf contact op te nemen met Microfix om daar uw printer te laten repareren.
 • Unfortunately, it is not possible to offer a suitable solution. The machine is not in contract at Ricoh. Therefore, I would like to contact Microfix proposals themselves to your printer to have it repaired.
 • Has any of the interest accrued on the amount in arrears been added to the nominal value of the facility
 • Heeft een van de rente opgelopen op het bedrag in achterstallige betalingen zijn toegevoegd aan de nominale waarde van de faciliteit

 • Generieke werkinstructie:
  Fill in: normally select ‘fully in line’. Only in cases where specific approval to deviate from the policy was needed select ‘required approval’
 • Generic werkinstructie: in te vullen: normaal gesproken selecteert u 'volledig in lijn'. Alleen in gevallen waar specifieke goedkeuring af te wijken van het beleid was nodig Selecteer 'vereist goedkeuring'
 • Clerical handling fee, USD 13.00 (=9.41).
  Pickup charges, USD 0.25 per kg, minimum amount of 23.52 EUR (=23.52).
  Haulage - Origin, USD 32.50 (=23.52).
  Air Automated Manifest System, USD 13.00 (=9.41).
 • Administratiekosten voor bedienden, USD 13,00 (= 9.41).
  Pick-up kosten, USD 0,25 per kg, minimale hoeveelheid 23.52 EUR (= 23.52).
  Goederenvervoer over de weg - oorsprong, USD 32.50 (= 23.52).
  Lucht geautomatiseerd Manifest systeem, USD
 • Has this facility been used to repay a previous facility that was or had been in arrears?
 • Deze faciliteit is gebruikt om een vorige faciliteit, die was of was geweest in achterstallige betalingen terug te betalen?
 • Has there been a reduction in contractually required interest rate as a result of any forbearance or restructuring measures adopted by the Significant Bank?
 • Is er een vermindering in contractueel verplicht rente als gevolg van eventuele verdraagzaamheid of herstructureringsmaatregelen aangenomen door de significante Bank?
 • Interest only repayments are repayments by the borrower which only cover the interest accrued over each repayment period
 • Rente enige terugbetalingen zijn terugbetalingen door de kredietnemer die alleen betrekking hebben op de rente over elke terugbetalingsperiode
 • Payment holiday is a fixed period over which the borrower is not required to make interest or principal payments
 • Betaling vakantie is een vaste periode waarover de kredietnemer niet verplicht is om rente of belangrijkste betalingen te maken
 • is the facility undergoing a payment holiday that was not included in the original contract or the term was different in the original contract?
 • ondergaat de faciliteit een betaling vakantie die niet was opgenomen in het oorspronkelijke contract of de term was anders in het oorspronkelijke contract?
 • Is the facility undergoing a payment holiday that was not included in the original contract or the term was different in the original contract?
 • Ondergaat de faciliteit een betaling vakantie die niet was opgenomen in het oorspronkelijke contract of de term was anders in het oorspronkelijke contract?
 • de spelers van het andere team
 • the players of the opposing team
 • hope you had a great easter
 • hoop dat je had een geweldige Pasen
 • Hello lovely friends
 • Hallo mooie vrienden
 • ik wil graag een vergoeding geven
 • I would like to give a fee
 • onverstandig

 • unwise
 • Links en rechts 2de alinea vetgehalte na verdunnen melden. “fat content 3,5% after reconstruction”
 • Left and right 2nd subparagraph fat content after diluting. "3.5% fat content after reconstruction"
 • VAST ACTIEF CREEREN: BEGINSCHERM
 • CREATE ASSET: HOME SCREEN
 • er zijn slecht 10 dagen over voor ons
 • There are only 10 days left for us
 • My dutch is no so good
 • Mijn Engels is niet zo goed
 • paralells
 • paralells
 • Tyrannus
 • Tyrannus
 • maturation
 • rijping
 • Netherlands 250 gulden 1985 UNC P98 Vuurtoren Lighthouse
 • Netherlands 250 guilder 1985 UNC P98 Lighthouse Lighthouse
 • Betaling binnen Nederland bij voorkeur per bankoverschrijving
 • Payment within Netherlands preferably by bank transfer
 • She's got me going fokken crazy soos a man naaier
  O jirre God se Jesus

  Baby's on fire

  Hi-Tek, drop that four to the floor
 • She's got me going crazy breeding Club a man dare O Khushi se God Jesus Babies on fire Hi-Tek, drop that four to the floor
 • cuper
 • cuper
 • Kuper
 • Kuper
 • Kuyper
 • Kuyper
 • no need for stating
 • geen behoefte aan met vermelding van
 • een gewone zondag
 • an ordinary Sunday
 • a usual sunday
 • een gebruikelijke zondag
 • in honor of you
 • ter ere van u
 • We verzoeken jullie vriendelijk om deze gegevens te verwerken in je administratie, zeker van de mailadressen. De provider Zeelandnet, hebben we opgezegd!
  Telefoonnummers blijven hetzelfde.
 • We ask you kindly to process your personal data in your administration, sure the mail addresses. Self employed, we have terminated the provider!
  Phone numbers remain the same.
 • Zeeuws
 • Zeeuws
 • indien u zich niet kunt vinden in deze beschikking, kunt u binnen zes weken na dagtekening hiervan, ingaande na de dag van de dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de korpschef van
 • If you can't find in this decision, you can within six weeks of the date of this, commencing after the day of the date a reasoned notice of objection at the Chief of police of
 • Het is weer zover. We gaan weer verhuizen. Na 4 jaar Zeeuws Vlaanderen, langer dan we gedacht hadden!!, gaan we weer terug naar Limburg.
  Vanaf mei wonen we op:
 • It's that time again. We're going to move again. After 4 years of Zeeuws Vlaanderen, longer than we had thought!!, we go again back to Limburg.
  From may we live on:
 • New Evaluation Report about Minority Languages in Slovenia
 • Nieuw evaluatieverslag over minderheidstalen in Slovenië
 • zodra de post 100% is komt de downloadknop
 • Once the post 100% is the download button
 • gefeliciscend met verjaardag wan
 • birthday gefeliciscend with wan
 • pride rock
 • trots rock
 • Waarschijnlijk voor jou bestemd.
 • Probably for you intended.
 • Den er godt mat
 • Den there godt mat
 • Den er godt mat.
 • Den there godt mat.
 • wijsneus
 • point nose
 • Ballonverstrooiing is velig en milieuvriendelijk
 • Balloon scattering is safe and environmentally friendly
 • Ballon Verstrooiing
 • Balloon Scattering
 • ouwe pikketrekker!!! hoe is het?
 • OLE pikketrekker!!! What's up?
 • is nog steeds de zelfde vriendin als in NL toch... dus je bent goed bezig daar! kikke man
 • is still the same friend as in NL yet ... so you're doing well there! k.m. man
 • Dieven hebben gisteren in het Nederlandse Maastricht een peperdure Ferrari 348GTB gestolen. Een buurtbewoner kon de diefstal, die amper 80 seconden duurde, filmen. Hij bezorgde de beelden aan de Neder
 • Thieves have expensive Ferrari 348GTB yesterday in Maastricht the Netherlands a stolen. A local resident could the theft, which lasted barely 80 seconds, filming. He gave the pictures to the Lower
 • activa
 • assets
 • Thuisontvangst
 • Incall
 • ik ga nu slapen morgen ja
 • I'm going to sleep now tomorrow Yes
 • Niet slecht! Zij is in LA op donderdag voor de weekend
 • Not bad! She is in LA on Thursday for the weekend
 • Your Armani jumper is worth very good money. Your pictures do not do it justice - it should have a GA bage on the left sleeve, this jumper is worth good money, why advertise it with 3 others?
 • Uw Armani jumper is zeer goed geld waard. Uw foto's niet doen rechtvaardigheid - het moet een GA bage op de linker mouw, deze jumper is goed geld waard, waarom het adverteren met 3 anderen?
 • en OOK piri piri!
 • and also piri piri!
 • ja zeker! Mischien zal ik door het nedelerlands vliegen. Ik heb zin in voor ribbejtjes van het poortje!
 • Yeah sure! Maybe I'll fly by the nedelerlands. I've been meaning for ribbejtjes of the gate!
 • Note: as translated by BabelFish
 • Opmerking: zoals vertaald door BabelFish
 • Hope you are enjoying some lovely spring weather this week.

  Take care,
  Sharon
 • Hoop u zijn genieten van enkele prachtige lente weer deze week.

  Take care, Sharon
 • Hi Carla,

  Just a quick note to let you know I put your itty bitty earrings in the mail this afternoon. Yesterday was a federal holiday so our post offices were closed.
 • Hallo Carla, gewoon een snelle Opmerking Als u wilt u laten weten dat ik uw itty bitty oorbellen in de mail deze middag. Gisteren was een federale vakantie dus onze postkantoren gesloten waren.
 • only if you stay with me
 • alleen als je verblijf met mij
 • i don't know anyone there
 • Ik weet niet iedereen er
 • kom dn
 • come dn
 • just want to be close to you
 • wil gewoon dicht bij u
 • I no longer have the energy for meaningless friendships, forced interactions or unnecessary conversations.
 • Ik heb niet langer de energie voor zinloos vriendschappen, gedwongen interacties of onnodige gesprekken.
 • but you are sexy
 • maar je bent sexy
 • i don't know what it is
 • Ik weet niet wat het is
 • haha picturing now.... biting end of sausage poking out ;-) LOL... im hungry now
 • haha... nu het afbeelden bijten einde van worst porren uit ;-) LOL... im honger nu
 • wenste wel dt ik nog zo jong was
 • wished I was still so young be dt

 • Hieronder is de tekst van het scherm.
 • Below is the text from the screen.
 • bn nog heel jong
 • bn was very young
 • hoe oud denk je
 • How old do you think
 • As a rule, trucks with a conventional mechanical four-wheel-drive system are mainly limited to the
  segment of high-terrain vehicles and dump trucks. For commercial vehicles that are predominantly
  acti
 • Als een regel zijn vrachtwagens met een conventionele mechanisch four-wheel-drive systeem hoofdzakelijk beperkt tot het segment van hoge-terrain voertuigen en dump trucks. Voor bedrijfsvoertuigen die overwegend acti zijn
 • Wij bieden programma's in Panama.
 • We offer programs in Panama.
 • werk op een school
 • work on a school
 • Lähetyksen tiedot
  Lähetystunnus: CE041390668FI
  Toinen lähetystunnus:
  Kuljetuspalvelu: Priority -paketti
  Lisäpalvelut:
  Paino: 1,76 kg
  Tilavuus: 0,015 m3
  Kohdepostinumero:
  Vastaanottajan kuitt
 • Toinen lähetystunnus CE041390668FI tiedot Lähetystunnus: Lähetyksen: Kuljetuspalvelu: Priority-paketti Lisäpalvelut: Paino: 1.76 kg Kohdepostinumero Vastaanottajan kuitt Tilavuus: 0.015 m3:
 • He raised a wonderful family and I remember he was very beloved. It is a sad loss.
 • Hij hief een geweldige familie en ik herinner me dat hij was zeer geliefd. Het is een trieste verlies.
 • Chapter 4.4: ATTACHMENT 4-C
  PASSENGERS AND CABIN BAGGAGE
  LIST OF PROHIBITED ARTICLES
  Without prejudice to applicable safety rules, passengers are not permitted to carry the following articles into security restricted areas and on board a
 • Hoofdstuk 4.4: Bijlage 4-C passagiers en cabine Bagage lijst van verboden voorwerpen zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke veiligheidsnormen regels, is passagiers niet toegestaan om te voeren de volgende artikelen in beveiligingsredenen beperkt toeg
 • Paradise Fibers laittoi Youtubeen mielenkiintoisia videoita matkarukkien kokoonpano-ominaisuuksista, ainakin siis minulle, joka en ole livenä nähnyt näitä :)
 • Matkarukkien laittoi Youtubeen mielenkiintoisia videoita kokoonpano Paradise Fibers-ominaisuuksista, ainakin livenä, siis ole minulle nähnyt näitä:) joka and
 • boe zegt de kow
 • boe says the kow
 • per chance to dream
 • per kans om te dromen
 • Ik wil u welkom in mijn hart en dromen dat op een dag we allemaal in vrede leven zullen! Vrede kan zij met u altijd en voor eeuwig.
  Veel van de liefde

  Oprecht
  Elektrische Rose
 • I want you in my heart and dreams that one day we all will live in peace! May peace be with you always and forever.
  Lots of love Sincere Electric Rose
 • when i come
 • Wanneer ik kom
 • groetjes en tot binnenkort eens
 • greetings and see you soon again
 • horacio

  slecht nieuws, opa beernem is gestorven

  hij was al ernstig ziek sedert augustus

  we zijn uiteraard verdrietig maar ook dankbaar dat hij zoveel mooie jaren heeft gehad, hij was bijna 90

  ik s
 • horacio bad news, Grandpa beernem died he was already seriously ill since August we are obviously sad but also thankful that he has had so many great years, he was almost 90 I s
 • can you hang out?
 • kunt u hangen?
 • the utility or adequacy
 • het hulpprogramma of de geschiktheid
 • that locate the source of large scale frustrations in the social structure and portray an alternative structure which would not presumably give rise to frustration of the deserving
 • Zoek de bron van grote schaal frustraties in de sociale structuur en een alternatieve structuur die niet waarschijnlijk aanleiding tot frustratie van de verdienstelijke geven zou portretteren
 • De dei foardatst do kaamst
 • The dei foardatst do kaamst
 • Reageren uitgeschakeld
 • Comments off
 • kom maar
 • come but
 • Panama vracht levering
 • Panama cargo delivery
 • denying any aspirations for advacement becomes preoccupied with the ritual of doing it by the book
 • bezig met het ritueel van het doen van het door het boek wordt ontkennen elke aspiraties voor advacement
 • i want those legs around me
 • i want those legs around me
 • gegevens die u moet overnemen op uw belastingaangifte 2014
 • data that you must buy your tax return 2014