From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • quality of life scores were significantly reduces in patients with frequent poor sleep. patients with more frequent sleep disturbances at folluw up reported decreased scores of all studied quality of life domains
 • kwaliteit van leven scores waren aanzienlijk vermindert bij patiënten met frequente slecht slapen. patiënten met meer frequente slaapstoornissen in opvolging van gerapporteerde verminderde scores van alle domeinen van de bestudeerde kwaliteit van het leve
 • its the world famous martijn
 • het is de wereld beroemde martijn
 • De koper en ik gaan ermee akkoord een transactie te annuleren.
 • The buyer and I agree to cancel a transaction.
 • makelaar in Bolswald
 • Agency in Bolswald
 • Zijn zus rea­geerde op Facebook kort op het ­vreselijke nieuws: "Ik wil dat we allemaal Lukas herinneren zoals we hem kenden: gelukkig en optimistisch. Ik wil dat we ons inbeelden dat hij op wereldrei
 • His sister responded on Facebook briefly on the terrible news: "I want us to remember all Lukas as we knew him: happy and optimistic. I want us to imagine that he on wereldrei
 • cardioloog
 • cardiologist
 • hartchirurg
 • heart surgeon
 • chirurg
 • Surgeon
 • whereas patients with less frequent sleep disturbances reported an improvement in the mental health domain
 • Overwegende dat patiënten met minder frequent slaapstoornissen gemeld een verbetering in het domein van de geestelijke gezondheid
 • luisterboek
 • Audiobook
 • umbrellas
 • paraplu 's
 • hahah dat weet ik nu pas was bij andere account toen nam ik die strijder toen ik alles nog nemen
 • hahah I know only now was at other account when I took that Warrior when I still take everything
 • geen pompoenen gaan verloren tog als je de dingen neemt
 • No pumpkins are lost tog as you take things
 • Dag lieve familie

  Ik wil jullie vooreerst hartelijk danken voor de talrijke reacties die ik mocht ontvangen van jullie. Dat doet ons veel deugd.
  Het plotse heengaan van mama doet me ook weer terugden
 • Day dear family I want to thank you first of all for the numerous comments I received from you guys. That makes us great pleasure.
  The sudden departure of mama makes me terugden again
 • dit wordt later verrekend in het uiteindelijke totaal bedrag
 • This is later included in the final total amount
 • Wat een baartje wel niet kan doen groeten aan je Vader
 • What a lot though can't do greetings to your Father
 • GLOW blijft zelf ook volop in beweging; nieuw tijdens de komende editie van GLOW is de speciale voorstelling Transcedent Flow van Casa Magica in de Augustijnenkerk
 • GLOW also remains in full swing; New in the forthcoming edition of GLOW is the special version of Casa Magica in the Trans transferor Flow Augustinian Church
 • Officieel startpunt van de lichtkunstroute is het GLOW Café, deze keer gevestigd in de voormalige textielfabriek van Schellens.
 • Official starting point of the route is the GLOW light art Café, this time set in the former textile factory of s.
 • Dynamische route
  Op de ruim vier kilometer lange wandelroute halen de kunstenaars van GLOW alles uit de kast om het publiek te boeien met hun lichtcreaties. Officieel startpunt van de lichtkunstroute
 • Dynamic route On the more than 4 km long trail pick up the artists of GLOW all the stops to captivate the audience with their light creations. Official starting point of the light art route
 • yayayayyayaayay ello i am speaking dutch today. I wonder how this will turn out
 • yayayayyayaayay ello ik spreek Nederlands vandaag. Ik vraag me af hoe dit zal blijken
 • De vier seizoenen die in al hun glorie voorbijglijden op de gevel van de Catharinakerk, ‘zwevende’ tuingieters waaruit water lijkt te stromen, de energie van 24 uur Eindhoven gevat in unieke filmflits
 • The four seasons that in all their glory sliding past on the facade of the Catharina Church, ' floating ' Garden watering cans from which water seems to flow, the energy of Flash movie embedded in unique 24-hour Eindhoven
 • aminozuren
 • amino acids
 • Congratulations! Sending our love
 • Gefeliciteerd! Verzenden van onze liefde
 • dank je lieve Pat voor ALLES! Happy met onze chefkok Joost. Dank je wel voor je heerlijke kookkunsten
 • Thank you dear Pat for everything! Happy with our chef Joost. Thank you so much for your delicious cooking skills
 • super genoten van onze avond
 • super enjoyed our evening
 • vandaag zijn we 13 jaar samen
 • Today we are 13 years together
 • ontzettend verend door manlief
 • very springy by hubby
 • aggregaat
 • Power Pack
 • criterion
 • criterium
 • Jantje
 • Jantje
 • Jansje
 • Jansje
 • Niet metaal
 • Not metal
 • Metaal
 • Metal
 • vielen Dank für Deine E-Mail. Ich habe mich gefreut in dieser Angelegenheit von Dir zu hören. Leider konnte ich erst in dieser Woche reagieren, da ich zu unserer Gesellschaftertagung 4 Tage in Kitzbüh
 • vielen Dank für Deine email. Ich habe mich gefreut Angelegenheit von Dir zu hören in dieser. Leader konnte ich erst in dieser Woche zu unserer Gesellschaftertagung 4 Tage, da ich reagieren in Kitzbühel
 • Restricted airspace
  NSF announces limits on use of UAVs in Antarctic program pending formal policy

  By Peter Rejcek, Antarctic Sun Editor
  Posted September 24, 2014
  Share this page on Facebook
 • Beperkt luchtruim NSF kondigt beperkingen op gebruik van UAV's in Antarctische programma in afwachting van de formele beleid door Peter Rejcek, Antarctische zon Editor Gepost September 24, 2014 delen deze pagina op Facebook
 • stopping
 • stoppen
 • dit doe je door 2 halve vasten te maken in de eerste 2 steken van de lus. haak nu 5 lossen en zet deze vast met een halve vaste bovenin de lus van de vorige toer
 • you do this by 2 half fasting in the first 2 stitches of the loop. now crochet 5 fix and fasten with 1 SL St at the top of the loop from previous row
 • sicerely
 • sicerely
 • I used to think when I set out that doing the research was enough, but then the gaps would emerge that could
 • Ik gebruikte om te denken wanneer ik heb uiteengezet dat het onderzoek aan het doen genoeg was, maar vervolgens de kloof zou ontstaan die kunnen
 • that involves stepping beyond those qualities into the uncontrolled and the unknown
 • dat gaat gepaard met intensivering buiten deze kwaliteiten in de ongecontroleerde en het onbekende
 • stepping beyond those qualities into the uncontrolled and the unknown. "
 • intensivering buiten deze kwaliteiten in de ongecontroleerde en het onbekende. "
 • How can we make schools catalysts for vibrant engagement, not simply achievement
 • Hoe kunnen we scholen katalysatoren voor levendige betrokkenheid, niet alleen bereiken maken
 • Uitwisselen geest controle komen, laat de revolutie zijn tol te nemen als u kon Flick de schakelaar en je Hemelse Oog openen, zou je zien dat we nooit moeten zijn bang om te sterven)
 • Come let the revolution Exchange mind control to take its toll, if you could Flick the switch and open your third eye, you'd see that we should never be afraid to die)
 • haak zo door tot je 4 hoeken hebt gemaakt van lusjes en tussen iedere 2 hoeken 3 boogjes van 5 lossen. sluit de toer met een halve vaste in de basis van de 5 beginlossen
 • continue like this until you have 4 corners and tabs between each 2 corners 3 loops of 5 fix. connect the round with a slip stitch in the base of the 5 start unloading
 • in het 4 cluster bloemblaadje haak je weer 5 lossen die je vast zet met een halve vaste in de steek waarmee datzelfde cluster is afgemaakt
 • in the 4 cluster petal hook you back 5 unloading that you put that same stitch with a slip stitch in that cluster is finished
 • herhaal de instructie tussen de 3 keer
 • Repeat the statement between the 3 times
 • haak nu 5 lossen en maak een halve vaste in de sttek waarmee het volgende cluster bloemblaadje is afgemaakt
 • now crochet 5 solve and make a slip stitch in the sttek with which the next cluster petal is finished
 • zo ontstaat een lusje, wat een hoek vormt
 • This creates a loop, turning a corner forms
 • start met 5 lossen en zet deze vast met een halve vaste in de steek aan de basis van de 5 lossen
 • start with 5 fix and fasten with a slip stitch in the stitch at the base of the 5 solve
 • vierkante vorm
 • square shape
 • ze in
 • they in
 • zon
 • Sun
 • de bloem krijgt in deze toer zen vierkante vorm.
 • the flower gets in this row zen square shape.
 • Hi dear, You are so welcome.Stop by and see us anytime. We always have enough coffee for you sweetie.
 • Hallo lieve, bent u dus welkom.Stoppen door en zien ons op elk moment. We hebben altijd genoeg koffie voor je lieverd.
 • Tort walentynkowy czekoladowo - malinowy z bitą śmietaną
 • Bitą śmietaną walentynkowy czekoladowo-malinowy z Tort
 • De 81-jarige zanger Léon Lissitza heeft de zevende editie van Holland's Got Talent gewonnen. Hij won met 44 procent van de stemmen.
 • The 81-year-old singer Léon Lissitza, the seventh edition of Holland's Got Talent won. He won with 44 percent of the vote.
 • Vininor AS
  Postadresse: Gjørstadsgate 3, 0367 Oslo. Fax: 51 20 57 90
  Mail: vininor[at]vininor.no.
  Org. nr.: 992 850 469
 • Postadresse: Gjørstadsgate 3, Vininor AXIS 0367 Oslo. Fax: 51 20 57 90 Mail: vininor [at] vininor.no.
  Org. No.: 992 850 469
 • matras
 • mattress
 • rustig rustig gewoon doen wat je moet doen en dat
 • quiet quiet just do what you need to do and that
 • herhaal de clusters en de vier lossen ertussen tot je in totaal 12 clusters hebt. eindig met 4 lossen.
 • Repeat the clusters and resolve the four between them until you have a total of 12 clusters. finish with 4 fix.
 • KLEEDJES
 • DOILIES
 • looking good in the honeymoon
 • ziet er goed uit in de wittebroodsweken
 • role of the working alliance in the treatment of deliquent boys in community based programs
 • rol van het Bondgenootschap werken bij de behandeling van deliquent jongens in gemeenschap gebaseerde programma 's
 • NAAIGERIEF
 • SEWING SUPPLIES
 • je gaat nu het volgende dubbele stokje haken, maar haakt 'm niet af
 • you will now be the next double crochet, double crochet hooks but'm not af
 • een opstand neerslaan
 • precipitate a rebellion
 • trouw zijn
 • faithful
 • de landbouwproductie
 • agricultural production
 • de landbouw
 • the agriculture
 • dragon of ice
 • Dragon van ijs
 • massacer
 • massacer
 • je haakt dit dubbele stokje niet af
 • This double crochets you stick not af
 • om en haal door 2 lussen
 • to and pull through 2 loops
 • haal
 • get
 • sla de draad om en hall door 2 lussen.
 • wrap the yarn around and hall by 2 loops.
 • steek
 • Insert
 • haal de draad door de sttek naar voren, je hebt nu 4 lussen op je haaknaald.
 • Pull thread through the sttek forward, you now have 4 loops on your crochet hook.
 • steek de haaknaald in het stokje van de vorige toer.
 • Insert the crochet hook in the baton of previous row.
 • sla de draad 2 keer om de haaknaald
 • wrap the yarn round the hook needle 2 times
 • Hallo,
  Dat is heel vervelend voor je, maar wel weer gelukkig lees ik, dat is fijn. Hoe gaat het met je gezondheid? Leuk dat je mijn photography volgt. Ik wens je het goede voor de toekomst!
 • Hello, that is very annoying for you, but be happy again I read, that's fine. How's your health? Nice that you follow my photography. I wish you the good for the future!
 • Hope it will be better soon
 • Hoop dat het spoedig beter zal zijn
 • Hi Henk... thank you very much for asking, but me and Alex arent together anymore. Breakups arent easy and nice in general but I didnt expect so many lies he wrote publicly about me, about everything.
 • Hallo Henk... Ik dank u zeer veel voor vragen, maar mij en Alex niet meer samen. Scheidingen zijn niet gemakkelijk en leuk in het algemeen, maar ik had niet verwacht zo veel leugens schreef hij publiekelijk over mij, over alles.
 • “You do teeter on the edge all the time
 • "U wankelen op de rand alle de tijd
 • to help people identify options and map opportunities
 • om te helpen mensen omgaan met opties en mogelijkheden kaart
 • help people identify options and map opportunities
 • helpen van mensen omgaan met opties en mogelijkheden kaart
 • ik ben met een vriend iets gaan drinken
 • I'm with a friend a drink
 • I went for a drink with a friend
 • Ik ging voor een drankje met een vriend
 • ik ben iets gaan drinken met een vriend
 • I am a drink with a friend
 • Koerdische strijders in Irak executeren IS-gevangenen en hebben uit wraak tenminste een Arabisch dorp met de grond gelijk gemaakt. Dat zegt een Koerdische commandant in de reportage die Nieuwsuur vana
 • Kurdish fighters in Iraq have executed at least out of revenge-prisoners and IS an Arab village razed to the ground. So says a Kurdish Commander in the report which Nieuwsuur vana
 • bloeien
 • Bloom
 • strenge
 • strict
 • populariteit
 • popularity
 • als kots niet wint ga ik huilen
 • If kots doesn't win I'm going to cry
 • machthebbers
 • list of State leaders
 • toespraken
 • speeches
 • hierbij deel ik u mede dat op uw naam de bovenstaande aanslg op het kohier voorkomt. deze aanslag is opgelegd, omdat u niet aan alle verplichtingen van de landsverordening ziektekosten
 • I am pleased to inform you that on the above your name on the roll for realtime comes. This attack has been imposed, because you do not meet all the obligations of the State Ordinance health insurance
 • koempels
 • koempels
 • loonsom op tijd betaald op aangifte premie boete
 • wage bill paid on time on premium fine declaration
 • de betalingen geregistreerd voor zijn hierin verwekt
 • the payments registered for are conceived
 • aanslg conform aangifte wegens betalingsverschillen
 • Realtime payment in accordance with Declaration due to differences