From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Los van degenoemde beperking kan een Amiga met IBM-PC uitbreidingssloten (zoals de Amiga 2000) wel met een speciale insteekkart een extra aantal IBM-type diskdrives besturen.
 • Apart from a restriction can have experience of collaborating Amiga with IBM-PC expansion locks (like the Amiga 2000) with a special plug-in kart an extra number of IBM-type disk drives over it.
 • Op bijvoorbeeld een Amiga 2000 kunt u daardoor naast de KCS DHD-Drive geen andere externe drives aansluiten.
 • For example, on a Amiga 2000 you can thereby beside the KCS DHD-Drive no other external drives connect.
 • Op bijvoorbeeld een Amiga 2000 kunt u daardoor naast de KCS DHD-Drive geen andere externe drives mansluiten.
 • For example, on a Amiga 2000 you can thereby beside the KCS DHD-Drive no other external drives mansluiten.
 • Houd er ook rekening mee dat sommige Amiga modellen (zoals de Amiga 2XXX en de Amiga 3XXX) slechts twee externe diskdrives kunnen besturen (samen met maximaal twee interne drives)./
 • Please also note that some Amiga models (like the Amiga 2XXX and the Amiga 3XXX) only two to control external disk drives (along with up to two internal drives)./
 • Das einwohneramt arth bescheinight dass die nachstehend genannte person in der gemeinde arth angemeldet ist
 • Bescheinight dass Das genannte einwohneramt arth gemeinde arth in der nachstehend person that angemeldet ist
 • Indien u al meer dan twee diskdrives gebruikt, kunt u de KCS DHD-Drive niet zonder meer aankoppelen. Wellicht zult u eerst een diskdrive moeten afkoppelen voordat u de KCS DHD-Drive aansluit.
 • If you already have more than two disk drives, you can not mount the KCS DHD-Drive. Perhaps you will first need to unmount a disk drive before you connect the KCS DHD-Drive.
 • Een Amiga kan maximaal vier diskdrives besturen. De KCS DHD-Drive 'telt' als twee drives.
 • An Amiga can control up to four disk drives. The KCS DHD-Drive ' counts ' as two drives.
 • van de disk drive uitgang die op uw Amiga zit. U kunt de KCS DHD-Drive dan daarop aansluiten.
 • of the disk drive output that is on your Amiga. You can connect the KCS DHD-Drive instead.
 • In dergelijke gevallen moet u controleren of de disk drive poort naar het aangesloten stuk is 'doorgelust'. Indien de poort os doorgelust vindt u op de aangesloten hardware een exacte kopie van de
 • In such cases, you must make sure that the disk drive port to the connected piece is ' looped '. If the port os looped, visit the connected hardware an exact copy of the
 • In dergelijke gevallen moet u controleren of de disk drive poort naart het aangesloten stuk hard hardware is 'doorgelust'.
 • In such cases, you must make sure that the piece of hard disk drive port n the connected hardware is ' looped '.
 • of de disk drive poort naar het aangesloten stuk hardware is 'doorgelust'. Indien de poort is doorgelust vindt u op de aangesloten hardware een exacte kopie van de disk drive uitgang die op uw Amiga
 • or the disk drive port to the connected piece of hardware is ' looped '. If the port is looped, visit the connected hardware achieved an exact copy of the disk drive on your Amiga
 • Let op! Het kan voorkomen dat de disk drive poort achter op uw Amiga al bezet is (bijvoorbeeld een Amiga 500 waarop al een extra diskdrive is aangesloten). In dergelijke gevallen moet u controleren
 • Please note! It can prevent the disk drive port on the back of your Amiga is already taken (for example, an Amiga 500 that already has an additional disk drive is connected). In such cases, you should check
 • poort achter op uw Amiga. U kunt nu de computer weer aan zetten. De KCS DHD-Diskdrive heeft geen aparte adapter nodig, maar haalt de stroom uit uw Amiga.
 • port on the back of your Amiga. You can now put the computer back on. The KCS DHD-Disk drive has no separate adapter required, but power off your Amiga.
 • Schakel uw Amiga UIT om beschadiging van uw computer en/of de KCS DHD-Drive te voorkomen. Aan het uiteinde van de aansluitkabel van de KCS DHD-Drive zit een connector. Sluit de connector aan op de
 • Turn off your Amiga to damaging your computer and/or to avoid the KCS DHD-Drive. At the end of the connection cable of the KCS DHD-Drive is a connector. Plug the connector into the
 • Als dit niet zo is dient u het genele produkt om te ruilen bij uw leverancier. Uw leverancier is dit echter niet verplicht en kan u door-verwijzen naar KCS zelf.
 • If not you need to exchange your supplier the genele product. Your supplier, however, this is not mandatory and you can by-refer to KCS itself.
 • behoren
 • include
 • De garantie op dit produkt wordt verleend door KCS zelf en niet door uw leverancier. Controleer na ontvangst eerst of het produkt naar boheren functioneert.
 • The warranty on this product is provided by KCS itself and not from your supplier. Check after receipt of the product first to boheren functions.
 • Is het pakket niet compleet, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier voor aanvulling of vervanging.
 • The package Is not complete, please contact your supplier immediately for recharging or replacement.
 • De software, bestaande uit twee 3.5 inch diskettes
  3. Een speciale registratiekaart.
  4. Deze handleiding.
 • The software, consisting of two 3.5 inch floppy disks 3. A special registration card.
  4. This guide.
 • Achterop bevinden zich een schakelaar, een aansluitkabel en een sticker met het serienummer.
 • There is a switch on the back, a connection cable and a sticker with the serial number.
 • Controleer de inhoud van het pakket, dat dient te bevatten:

  1. De hardware, bestaande uit een behuizing met twee 3.5 inch diskdrives. Acheterop bevinden zich een schakelaar, een aansluitkabel
 • Check the contents of the package, which should contain: 1. the hardware, consisting of an enclosure with two 3.5 inch disk drives. There is a switch, a connection cable Acheterop
 • De verklaring van onafhankelijkheid
 • The Declaration of independence
 • parsnip

 • pastinaak
 • parsjmnp
  i
 • parsjmnp ik
 • 7. Technische gegevens
  8. Problemen?
  9. De KCS Helplihn
 • 7. technical data 8. Problems?
  9. the KCS Helplihn
 • 6. de combinatie met het KCS Power PC Board
  6.1 De nieuwe KCS Power PC Board Software
  6.2 De KCS DHD-drive in de PC-mode
  6.3 Gebruik van de pc-partitie op de harddisk
 • 6. the combination with the KCS Power PC Board 6.1 the new KCS Power PC Board Software 6.2 KCS DHD-drive in PC-mode 6.3 using the pc partition on the hard disk
 • 4. Data Compressie
  4.1 Compressie van diskettes
  4.2 Compressie van harddisk
  5. het gebruik als disk copier
 • 4. Data compression 4.1 Compression Compression of hard disk floppy disks 4.2 5. the use as disk copier
 • Het hotel ligt op een bepaalde "onvervreemdbare rechten"
 • The hotel is on a certain "inalienable rights"
 • kousje
 • fuze
 • afwijkende
 • deviating
 • 2. Het Gebruik Als Standaard dubbele diskdrive
  3. Het Gebruik als gecombineerde drive
  3.1 Standaard Amiga diskettes
  3.2 PC diskettes
  3.3 Afwukende formaten
  3.4 Activeren DHD-driver
  DHD-preferences
 • 2. the use as standard dual disk drive 3. The use as combined Amiga floppy disks 3.2 3.1 standard PC floppy disks drive 3.3 Afwukende formats 3.4 Activate DHD-driver DHD-preferences
 • Alle mannen, natuurlijk, is echt over degenen die hebt gemaakt
 • All men, of course, is really about those who have made
 • Eenvoudig uit te breiden naar een TrendLine AquaPower Plus (CW6 met voorraad)
 • Easily expandable to a TrendLine Aqua Power Plus (CW6 with stock)
 • Inhoudsopgave

  1.1 Het Uitpakken
  1.2 Het AAnsluiten
  1.3 Installeren van de software
 • Table of contents 1.1 Unpacking 1.2 Connecting 1.3 Installing the software
 • Beurzen
 • Fairs
 • DEELNEMINGEN
 • PARTICIPATING INTERESTS
 • when a woman's fed up
 • Wanneer een vrouw beu
 • when a woman's fad up
 • Wanneer een vrouw fad omhoog
 • I really want a glass of this right now
 • Ik wil echt een glas van dit recht nu
 • broodtrommel
 • bread bin
 • Thank You Sabrina. Have a great evening
 • Dank u Sabrina. Hebben een geweldige avond
 • wrijf
 • rub
 • Dank je wel.
 • Thank you so much.
 • kreunen
 • moaning
 • I'm sorry. I lived in Amstelveen in 1974, but I'm afraid my Dutch is not so good.
 • Pardon. Ik leefde in Amstelveen in 1974, maar ik ben bang dat mijn Engels is niet zo goed.
 • teckel
 • Dachshund
 • Hi Mark. My name is Bill Arban, with RFgen. I've been with the company now for a few months, covering the Eastern US. I just wanted to introduce myself.
 • Hoi Mark. Mijn naam is Bill Arban, met RFgen. Ik heb met het bedrijf nu voor een paar maanden, die betrekking hebben op het oosten van de VS. Ik wilde alleen maar even voorstellen.
 • Doll
  sweetheart
  little girl
 • Pop liefje meisje
 • Sandra,
  Justin is nog druk bezig voor jullie! Jullie hebben enorme grote mailboxen, vandaar dat het maken van een backup lang duurt.
  Daarna wordt de backup gekopieerd naar een server bij
 • Sandra, Justin is still busy for you guys! You have huge large mailboxes, hence making a backup takes a long time.
  The backup is then copied to a server at Levi9
 • Een dag na de controle belde de premier op om een einde te maken aan de inspectie. Een boete van 100.000 gulden werd nooit uitgeschreven.
 • A day after the control called the Prime Minister to put an end to the inspection. A fine of 100,000 guilders was never written out.
 • De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond heeft vanochtend met grote ontsteltenis het plotse overlijden vernomen van de jonge beloftevolle renner Igor Decraene.

  De 18-jarige wereldkampioen tijdrijden
 • The Royal Belgian cycling League has learned of the sudden death this morning with great dismay the young promising rider Igor Davis.

  The 18-year-old world champion time trial
 • Andy Wescot is eigenaar van Brasserie New York op het eiland en kreeg bezoek van controleurs die ontdekten dat hij personeel in dienst had zonder goede papieren.
 • Andy Wescot owns Brasserie New York got on the island and visit by inspectors who discovered that he had staff without proper papers.
 • PHILIPSBURG - Premier Sarah Wescot-Williams greep in februari 2013 persoonlijk in, toen haar zoon problemen kreeg met vergunningen. Dat staat in het integriteitsrapport over St. Maarten.

  Andy Wescot
 • PHILIPSBURG-Prime Minister Sarah Wescot-Williams intervened personally in February 2013, when her son got problems with permits. This is stated in the integrity report on St. Maarten.

  Andy Wescot
 • De weerstandscoëfficiënt voor afsluiters geldt voor de vol geopende afsluiter
 • The drag coefficient for valves goes for the full open valve
 • Voor handafsluiters wordt ook veel als karakteristieke waarde de weerstandscoëfficiënt  (zeta) gebruikt.
 • For hand valves is also much as characteristic value  resistance coefficient (zeta) used.
 • De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond heeft met grote ontsteltenis het plotse overlijden vernomen van Marc Van Landeghem, een gewaardeerd collega en onze perschef op de Belgische Kampioenschappen.
 • The Royal Belgian cycling League with dismay the sudden death learned of Marc Van Landeghem, a valued colleague and our Press Secretary on the Belgian Championships.
 • van handafsluiters.
 • of hand valves.
 • Bins die niet correct zijn geleegd bij Boekel worden weer opgehaald door Metchem en bij Boekel opnieuw voor leging aangeboden voor leging. Na een maand gaat de huur weer lopen wanneer de Bins dan nog
 • Bins that are not properly emptied at Boekel show picked up by Metchem and at Boekel again for drain-off offered for drain-off. After a month, the rent to walk again when the Bins then
 • Zoals net telefonisch besproken komen we vandaag de Bins waarschijnlijk weer ophalen. De wagen die in de buurt zit is een combi trailer en kan er dus 24 laden.
 • As just discussed by telephone we come today the Bins probably pick up again. The car that near is is a combi trailer and load may 24.
 • Weer stands coefficient Zeta
 • Resistance coefficient Zeta
 • Weerstandscoefficient Zeta ξ
 • Weerstandscoefficient Zeta ξ
 • Kv = doorstromingscoëfficiënt
 • Kv = flow coefficient
 • Regelarmaturen
  Volumetrisch debiet:
  vloeistoffen
 • Line fixtures Volumetric flow: liquids
 • Berekening volgens EN 60534
 • Calculation in accordance with DIN EN 60534
 • Piping en Engineering Appendages en Mechanische Veiligheden
 • Piping and Engineering Fittings and mechanical Safeties
 • Uw opdracht is verwerkt. De status van al uw betaalopdrachten naar het buitenland ziet u terug in het menu bij "Statusoverzicht Buitenlandbetaling".
 • Your command is processed. The status of all your payment orders to foreign countries is reflected in the menu under "Foreign Payment Status Overview". • tekstschrijver / redacteur
 • copywriter/Editor
 • mededelingen
 • communications
 • he will be tomorrow on leave
 • Hij zal morgen op verlof
 • hij gaat met verlof zijn
 • He's going to leave
 • kosten delen
 • cost share
 • ik kan dit argument verdedigen
 • I can defend this argument
 • het vlees bakken en dan alles bij elkaar in de pan doen , de pan vullen tot alles net onder water staat en laten koken
 • Bake the meat and then all together in the pan, fill the pan to boil water just below all State and
 • REEDS 2X HERSTEILD
 • ALREADY 2 x HERSTEILD
 • LEPPEN VOLGENS LEPPROCEDURE SEALS
  (o.a. info ivm leppen, o.a. kenmerken aantal herleppingen op seal)
  (daarna : samengebouwde seal : alles proberen om af te testen )
 • LAPPING ACCORDING to LEPPROCEDURE SEALS (including info regarding lapping, among others characteristics number of herleppingen on seal) (after: reciprocally incorporated seal: try everything to test it)
 • de schade inpassing is dus een botsconfiguratie op een willekeurig moment in de botsing.
 • the damage fitting is thus a botsconfiguratie at any point in time in the clash.
 • 1/ Normaal : Nieuwe bestellen

2/ Bij combinatie stockbreuk en
  storing : noodlevering?, ombouw?, alternatief?, en overleg
 • 1/normal: New order 2/At combination stock breakage and failure: emergency delivery?, conversion take?, alternative?, and consultation
 • Hierbij moet worden vermeld dat een botsing geen moment opname is doch een dynamisch proces en dat de voertuigen tijdens een botsing onderling voortdurend in beweging zijn.
 • It should be mentioned that a collision but no snapshot is a dynamic process and that the vehicles during a collision among themselves constantly moving.
 • STOP : SEAL NIET LEPPEN
  Schade analyse wel uitvoeren natuurlijk.
  (altijd een belangrijk item)
 • STOP: SEAL run though of course NOT LAPPING injury analysis.
  (always an important item)
 • over deze vraag kunnen we lang discusieren
 • about this question we can long discuss
 • NIEUWE GEBRUIKEN OF BESTELLEN
 • USE OR ORDER NEW
 • Ben gek van reizen naar Azië en andere warme en mooie landen. Ik hou nu eenmaal van een zwoele sfeer.
 • I love travel to Asia and other warm and beautiful countries. I like a sultry atmosphere.
 • TRAAGROTEREND
 • TRAAGROTEREND
 • Uit deze schade inpassing bleek mij hoe de positie van de voertuigen ten opzichte van elkaar waarschijnlijk was geweest tijdens de botsing.
 • From this damage integration proved to me how the position of the vehicles had been probably in relation to each other during the collision.
 • POMP, TRAAGROTEREND
 • PUMP, TRAAGROTEREND
 • Zin om te kijken of het klikt tussen ons? x
 • Want to see if it clicks between us? x
 • GASSEAL
 • GASSEAL
 • Ik zag dat de posities ten opzichte van elkaar, overeenkwamen met de op de voertuigen geconstateerde schades.
 • I saw that the positions relative to each other, matched the observed damage on the vehicles.
 • werden door mij, verbalisant Lieshout, in het computerprogramma Autocad, de voertuigen op de sporen geplaatst.
 • verbalisant were by me, Lieshout, in the computer program Autocad, the vehicles placed on the tracks.
 • met gebruikmaking van de aangetroffen sporen op het wegdek en de schades aan de betreffende voertuigen
 • using the found traces on the road surface and the damage to the vehicles concerned
 • gember, saffraan, zwarte peper, paprikapoeder, komijn en gele kerrie
 • Ginger, saffron, black pepper, paprika, cumin and yellow curry
 • I have a guinea pig named patch
 • Ik heb een cavia met de naam patch
 • STORING EN GEEN SPARES: IS SEAL HERSTELBAAR?
 • DISTURBANCE AND NO SPARES: IS SEAL RESTORABLE?
 • UITGEBOUWDE SEALS
  KOMEN IN AANMERKING OM TE LEPPEN
  (Engineerde seal enkel indien BASF
  stuklijst aanwezig is, en ervaring/info ivm leppen (via info/korte instructie ivm seal aandachtspunten ...)
 • DEVELOPED SEALS are ELIGIBLE to LAPPING (Engineered seal only if BASF BOM is present, and experience/info regarding lapping (via info/brief instruction regarding seal concerns...)
 • Bestel nieuwe en bouw die in
  Uitgebouwde : schade-analyse, niet zelf leppen
 • Order new and construction that in Developed: failure analysis, not itself lapping
 • anonymity
 • anonimiteit
 • Bouw nieuwe in
  Uitgebouwde : schade-analyse, niet zelf leppen
 • New construction in Developed: failure analysis, not itself lapping
 • The tickets are purchased
 • De tickets worden gekocht
 • NIET ZELF LEPPEN.
  NOODLEVERING
  OMBOUW
  ALTERNATIEVEN
 • DON'T OWN LAPPING.
  EMERGENCY DELIVERY CONVERSION ALTERNATIVES
 • de rechterrijstrook was bestemd voor verkeer komende uit de richting van Turnhout en gaande in de richting van Tilburg.
 • the right lane was intended for traffic coming from the direction of Turnhout and going in the direction of Tilburg.