From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Why dont you work anymore, and what work were you doing before
 • Waarom niet u werkzaamheden anymore, en wat voor werk deed je voordat
 • zonsterkte
 • zonsterkte
 • ik woon alleen en ik werk niet meer
 • I live alone and I do not work more
 • Invalid Declared Value. The entered value must be greater than or equal to 0.01.
 • Ongeldig verklaard waarde. De ingevoerde waarde moet groter dan of gelijk aan 0.01.
 • Am in Dubai presently
 • Ben momenteel in Dubai
 • together • samen
 • field of attention
 • gebied van aandacht
 • grote intentie
 • great intention
 • togheter • togheter
 • hoge intentie
 • high intentions
 • waar woond u
 • where by you
 • nootmuskaat
 • nutmeg
 • hulst
 • hulst
 • Deze ondersteuning zal toegepast worden indien de kracht op de toegelaten oppervlakte van 200 mm x 200 mm te groot wordt
 • This support will be used if the power on the permitted area of 200 mm x 200 mm is too large
 • aandachtsveld
 • field
 • huls
 • Handa
 • what do you do for work and do you live alone?
 • Wat moet u doen voor werk en woon je alleen?
 • nooit eerder werden zoveel projecten gericht op ouderen en social design bij elkaar gebracht. De grote diversiteit aan projecten brengt jong en oud bij elkaar.
 • never before were so many projects focused on the elderly and social design brought together. The great diversity of projects brings young and old together.
 • I am 51 and you
 • Ik ben 51 en u
 • hoe oud bent u
 • How old are you
 • Tijdens de Dutch Design Week maakt Granny's Finest deel uit van een actuele en verrassende tentoonstelling over de toekomst van het ouder worden.
 • During the Dutch Design Week makes Granny's Finest part of a current and surprising Exposition about the future of aging.
 • .) Is the ethernet cable one piece or jointed?

 • .) Is de ethernet kabel een stuk of jointed?
 • what language are you speaking
 • welke taal spreekt u
 • Granny's Finest voorkomt eenzaamheid door senioren hun hobby handwerk uit te laten oefenen in groepsverband begeleid door jonge ontwerpers. Jong leert van oud en omgedraaid.
 • Granny's Finest prevents solitude by seniors to practice their hobby crafts in groups accompanied by young designers. Jong learns from old and turned around.
 • Improves the ability of biocides to control
  microbiological fouling
 • Verbetert de mogelijkheid van biociden om controle microbiologische aangroeiing
 • .) Is the ethernet cable one piece or jointed?


 • .) Is de ethernet kabel een stuk of jointed?
 • wat ben ik
 • What am I
 • dompelpomp
 • submersible pump
 • peculair
 • peculair
 • mede dankzij
 • Thanks in part to
 • vuig
 • Base
 • waar hij hoogste stijger was
 • where he highest climber was
 • Declared Value
 • Aangegeven waarde
 • Het UWV staat voor een enorme bezuinigsopdracht. Voor het jaar 2018 moet het UWV 300 miljoen bezuinigen.
 • The UWV stands for a huge bezuinigsop gestation. For the year 2018 the UWV 300 million should cut back.
 • physical labor
 • fysieke arbeid
 • Most probably the next re-alignment will take place mid Nov, nevertheless keep in mind that we also have other priorities in our step by step approach to reach the “AIM Quality” target by the end of t
 • Meest waarschijnlijk zal de volgende opnieuw uitlijning plaatsvinden medio Nov, niettemin houd in gedachten dat wij ook andere prioriteiten in onze stap voor stap aanpak hebben om het streefcijfer "Doel kwaliteit" aan het eind van t
 • 's-Gravenhage
 • 's-Gravenhage
 • Dear Gerton,
  This mail is to inform you that your divisions will be out of scope for today’s re-alignment for changing AIM dimensions OR/Rev 2014.

  Most probably the next re-alignment will take place
 • Lieve Gerton, deze post is om u te informeren dat uw divisies buiten bereik voor hedendaagse opnieuw uitlijning worden zal voor het wijzigen van doel afmetingen of / Rev 2014.

  Meest waarschijnlijk zal de volgende opnieuw uitlijning plaatsvind
 • privileges
  status disqualification
 • voorrechten status diskwalificatie
 • stilstand van machine
 • stationary machine
 • stilstand
 • standstill
 • 's-Gravenhage : Kruseman
 • 's-Gravenhage: Kruseman
 • bondsmen
 • bondsmen
 • spoorwissel
 • track Exchange
 • Muziek en musici in de caricatuur. met een inl. door Johan Wagenaar.
 • Music and musicians in the caricatuur. with a inl. by Johan Wagenaar.
 • your garden is fab
 • uw tuin is fab
 • entailed estates
 • die met zich meebrengt estates
 • Onder documenten staat de koopovereenkomst, de huurovereenkomst en de raamovereenkomst.
 • Under the purchase agreement, documents state the lease agreement and the framework agreement.
 • voor de duur van 5 jaren.
 • for the duration of 5 years.
 • resh
 • Resj
 • jacketed
 • jacketed
 • RESH afkorting
 • RESH abbreviation
 • beslissingen


 • decisions
 • kopen

 • buy
 • mensen die een aangifte hebben gedaan
  mensen die een meldingen hebben doorgegeven
 • people who have done a return people who have passed a notifications
 • preventief
 • preventive
 • In order to use a.m services card holder should act as quickly as possible in taking the necessary measures : declarations, minutes, supporting documents, invoices….
 • In order to use a. m services card holder should act as quickly as possible in taking the necessary measures: declarations, minutes, supporting documents, invoices....
 • Sending you all much love
 • Verzenden u allen veel liefde
 • In order to use a.m services card holder should act as quickly as possible in taking the necessary mesures : declarations, minutes, supporting documents, invoices….
 • In order to use a. m services card holder should act as quickly as possible in taking the necessary mesures: declarations, minutes, supporting documents, invoices....
 • stabiel, maar kritiek
 • stable, but critical
 • Schuldbeitritt
 • Schuldbeitritt
 • I hope you like this little movie
 • Ik hoop dat je dit filmpje
 • Tijdens de dernyrace kwamen Yoeri Havik en de 69-jarige gangmaker Cees Stam hard ten val, meldde de organisatie. Zijn situatie zou 'stabiel, maar kritiek' zijn.
 • During the derny race came Hady Hady and the 69-year-old Organizer Cees Stam hard fall, reported the organization. His situation wouldn't stable but critical "are.
 • profittable
 • profittable
 • De Zesdaagse van Amsterdam zal vandaag weer verder gaan. Gisteren werd de wielerwedstrijd tijdelijk stilgelegd door een ernstige valpartij tijdens een dernykoers. Tijdens de dernyrace kwamen Yoeri Hav
 • The six days of Amsterdam will continue today. Yesterday was the cycling race temporarily shut down by a serious crash in a derny race. During the derny race came Yoeri Hav
 • He loves to drink his bottle
 • Hij houdt van te drinken zijn fles
 • consultations were proceeding
 • overleg werden procedure
 • and thanks to you, Sophie, we have named him Browny
 • en dankzij u, Sophie, we hebben genoemd hem Browny
 • colaps
 • colaps
 • we have a new member of the family
 • We hebben een nieuw lid van de familie
 • in elkaar vallen
 • fall together
 • Hello Martin, petra and sophie
 • Hallo Martin, petra en sophie
 • Please excuse my poor dutch
 • Gelieve excuus mijn arme Nederlands
 • proces-verbaal
 • minutes
 • bouw
 • construction
 • met wie wenst u te spreken?
 • with whom do you wish to speak?
 • verschuiving
 • shift
 • om hiervan gebruik te maken dient de kaarthouder zo vlug mogelijk aangite te doen
 • in order to use the card holder to do ASAP aangite
 • wordt lastig met jou in de buurt

 • Gets tricky with you near
 • om van de aangeboden diensten te kunnen gebruik maken dient de kaarthouder zo vlug mogelijk aangite te doen
 • to service the card holder should be able to use aangite to do as soon as possible
 • van ahrte, ouwe rammer. dat je zo oud mag worden als je eruit ziet
 • by ahrte, old rammer. that you may be as old as you look
 • baby een badje geven
 • give baby a baby bath
 • Beter zichtbaar worden door het uitstralen van licht
 • More visible by radiating light
 • Om van dit aanbod zo vlot mogelijk gebruik te kunnen maken dient de kaarthouder zo vlug mogelijk de nodige aangite te doen en/of voor de nodige vaststellingen/bewijsstukken te zorgen
 • To be able to use this offer as quickly as possible should the card holder to do the necessary as soon as possible aangite and/or supporting documents to ensure the necessary findings/
 • gepensioneerd
 • retired
 • meid
 • Maid
 • zou u dit willen doen zodat de bestelling afgerond kan worden.

  vriendelijke groet,
 • would you want to do this so that the order can be completed.

  best regards,
 • In the end, I've come to believe in something I call "The Physics of the Quest." A force in nature governed by laws as real as the laws of gravity. The rule of Quest Physics goes something like this:
 • Op het einde, ben ik gekomen om te geloven in iets wat dat ik noem "De fysica van de Quest". Een kracht in de natuur beheerst door wetten zo reëel als de wetten van de zwaartekracht. De regel van de Quest fysica gaat iets als dit:
 • geachte heer/mevrouw,

  maandag bestelde ik onderstaande producten bij u met mijn creditcard. u heeft mijn betaling met meastro nog niet bevestigt.
 • Dear Sir/Madam, Monday I ordered the following products at you with my credit card. you have my payment with Macauley still does not confirm.
 • maar toch
 • yet
 • she championed it
 • ze verdedigde het
 • You do not have permission to view this directory or page.
 • U bent niet gemachtigd om deze map of pagina weer te geven.
 • al heeft hij
 • though he has
 • indien er niet maximaal 30 dagen voor het einde van het contract schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
 • If there are not up to 30 days before the end of the contract written opposition.
 • Het contract wordt steeds verlengd voor de duur van 1 maand met een maximum van 36 maanden
 • The contract is getting renewed for the duration of 1 month to a maximum of 36 months
 • heeft de hele week vakantie
 • has the whole week holiday
 • De contractperiode is 60 maanden (5 jaar) vanaf 01-06-2014.
 • The contract period is 60 months (5 years) from 01-06-2014.
 • met als doelgroep
 • with the target group
 • We assume that the public sector will:
  . attract a different type of employee than before;
  . ward off a previously natural recruitment segment of the work force;
  . provoke resistance and scepticism f
 • Wij gaan ervan uit dat de publieke sector zal:. een ander type van werknemer dan vóór; trekken. een segment eerder natuurlijke werving van de beroepsbevolking; afweren. provoceren weerstand en scepsis f
 • onderbezetting in de productie
 • understaffing in the production