From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • a single factor between subjects design employed
  dependent measures
 • een enkele factor tussen onderwerpen ontwerp werkzaam afhankelijk maatregelen
 • vertrouwd zijn met
 • familiar with
 • CONTANTE RENT
 • CASH RENT
 • morgenochtend
 • tomorrow morning
 • COUPONRENTE
 • COUPON RATE
 • personal liability
 • persoonlijke aansprakelijkheid
 • starttijd van de meeting
 • start time of the meeting
 • visceral
 • viscerale
 • either tangible commodities or nontangible services
 • tastbare goederen of nontangible diensten
 • intergreren
 • integrate
 • heeft belangrijke voordelen
 • has important advantages
 • fascinatie voor paarden
 • fascination for horses
 • hij kan mogelijk niet op tijd komen
 • He may not come in time
 • hij kan niet op tijd komen
 • He can not come on time
 • zij is toevallig van Waregem
 • It happens to be from Waregem
 • takel
 • block
 • drukke verkeer
 • busy traffic
 • highly strung
 • zeer gespannen
 • Van groter belang is het echter om de kracht per meter die beschikbaar is over de volle lengte te bepalen. Die maximum belasting zal ook bepaald worden door de gebruikte tafelbreedte.
 • Of greater importance, however, is the power per meter which is available over the full length to determine. That maximum tax will also be determined by the used table width.
 • het kan zijn dat hij 13.00 uur niet redt vanwege het verkeer
 • It may be that he 1 pm not saves because of the traffic
 • betekent winst ten opzichte van bestaande testen
 • means testing gains against existing
 • the induction
 • de inductie
 • mijn bloeddruk verhoogt als ik zout eet
 • my blood pressure increases when I eat salt
 • bloeddrukverhogend
 • bloeddrukverhogend
 • De persoon die bevoegd is om in SAP een ATB te plaatsen
 • The person who is competent in SAP to place an ATP
 • bloeddrukverhogende etsen
 • vasopressor etchings
 • EFFECTENNOTA
 • SECURITIES NOTE
 • en haar op je hoofd
 • and hair on your head
 • Aanvraag tot Bestellen in SAP
 • Purchase requisition in SAP
 • Jij rockt die hua's daar al!
 • You know already that Hua's rocks!
 • Deze waarde- of hoeveelheidcontracten kunnen gebaseerd zijn op een ‘papieren contract’, een offerte of een andere afspraak.
  Afroepcontracten in SAP worden aangemaakt door de afdeling Inkoop. Alle condities, prijsafspraken en andere bepalingen worde
 • This value or amount of contracts can be based on a ' paper ', a quote or contract another appointment.
  Call-off contracts in SAP are created by the Purchasing Department. All conditions, price fixing and other provisions are laid down in advance s
 • vilt
 • felt
 • verwijderbaar
 • removable
 • Waarde- of hoeveelheidcontract in SAP.
  Deze waarde- of hoeveelheidcontracten kunnen gebaseerd zijn op een ‘papieren contract’, een offerte of een andere afspraak.
 • Value or amount of contract in SAP.
  This value or amount of contracts can be based on a ' paper ', a quote or contract another appointment.
 • Verhuur Software
 • Rental Software
 • Ik kom het beste tot mijn recht in een professionele, afwisselende en moderne omgeving waarin verantwoordelijkheid, kwaliteit en zelfstandigheid sleutelbegrippen zijn
 • I'll be the best in a professional, diversified and modern environment in which responsibility, quality and independence are key concepts
 • Het zal meestal zo zijn dat de klant de volledige lengte van de machine zal opgeven. Om de kracht voor de verschillende machines te bepalen kan men te werk gaan zoals bij een normale machine. Van grot
 • It will usually be the case that the customer will give up the full length of the machine. To determine the power for the different machines, one can proceed as with a normal machine. By cave
 • sanity check
 • geestelijke gezondheid te controleren
 • verhalendrachtige juwelen
 • pregnant stories jewelry
 • De persoon die daadwerkelijk een bestelling aanmaakt in SAP onder een SAP contract, zie ook besteller.
 • The person who actually creates an order in SAP under a SAP contract, see also customer.
 • Rond '02, en kijk, Huaraches aan m'n voete
 • Around ' 02, and look, Huaraches at my feet use mouse
 • vloerplint
 • floor skirting
 • CONTANT DIVIDEND CLEARSTREAM VESTIMA
 • CASH DIVIDEND CLEARSTREAM VESTIMA
 • verzorgers
 • caregivers
 • onderboord
 • bottom hem
 • afroeper
 • afroeper
 • vertaald worden naar de verschillende kenmerken van de machine
 • be translated to the different features of the machine
 • afroeper
 • afroeper
 • te verwerken opdrachten
 • to process commands
 • ondergetekende Michel Vandijck zaakvoerder van de bvba Guesthouse Bingijnhof bevestigt hierbij ontvangen te hebben van mevrouw Anne de som of 270 EURO voor het verblijf in Guesthouse Beninhof op 17, 1
 • I, the undersigned, Michel Vp Manager of SPRL Guesthouse to have received by Ms Anne Bingijnhof hereby confirms the sum or 270 euros for the stay at Guesthouse Beninhof on 17, 1
 • cut flush
 • gesneden flush
 • Het bepalen van een tandem-machine is altijd een uiterst moeilijke opgave. De klant zal hier de belangrijkste rol spelen. Het is de klant die verteld wat hij nodig heeft. Die noden moeten vertaald wor
 • Determining a tandem-machine is always an extremely difficult task. The customer will play the main role here. It is the customer who told what he needs. These needs must be translated
 • ondergetekende Michel Vandijck zaakvoerder van de bvba Guesthouse Bingijnhof bevestigt hierbij ontvangen te hebben van mevrouw Anne
 • I, the undersigned, Michel Vp Manager of SPRL Guesthouse to have received by Ms Anne Bingijnhof hereby confirms
 • abonded
 • abonded
 • deze creditnota mag verrekend worden met factuur
 • This credit memo should be deducted from invoice
 • de som van
 • the sum of
 • opvang
 • reception
 • induction adherence
 • naleving van de inductie
 • Melding is ingediend volgens planning en intrekking van milieuvergunning aangevraagd. E.a. in overleg met Legal.
  Activitieiten besluit goedgekeurd, maatwerk- voorschriften toegekend. Intrekking milieu
 • Message is submitted in accordance with planning and withdrawal of environmental permit requested. And others in consultation with Legal.
  Agenda decision approved, customization rules awarded. Withdrawal environmental
 • Deze heeft echter veel meer toegevoegde waarde aan mijn kennis
 • This, however, has much more added value to my knowledge
 • Deze heeft echter veel meer waarde toegevoegde aan mijn kennis
 • This, however, has much more value added to my knowledge
 • kan je de afwerking in donker grijs of antraciet maken ?
 • You can finish in dark grey or anthracite make?
 • very wrong
 • heel erg mis
 • dat staat je goed
 • that allowed you good
 • wil jij nazien of wij order 111 nog gaan ontvangen
 • would you like to check whether we still receive order 111
 • En Graag ook de leveringstermijn van deze bestelling
 • And also like the delivery period of this order
 • market practice
 • marktpraktijk
 • Graag ook de leveringstermijn van deze bestelling .
 • Like also the delivery period of this order.
 • staat ink111 nog bij jullie open?
 • ink111 is still with you open?
 • Kan je ons de juiste proforma doorsturen aub ?
 • You can send us the correct proforma please?
 • through non-market methods such as laws
 • door middel van niet-marktgerichte methoden zoals wetten
 • Hier is onze bestelling
 • Here's our order
 • Hierbij onze bestelling
 • Our order
 • The range of frequencies we can perceive reflects the frequencies the inner hair cells, which send information to the brain, can pick up. Their sensitivity to very low frequency sounds is poor so we e
 • Het bereik van frequenties die we kunnen waarnemen weerspiegelt de frequenties de innerlijke haarcellen, die informatie naar de hersenen stuurt, kan halen. Hun gevoeligheid voor zeer lage frequentie geluiden is slecht dus we e
 • opdrachtgevende rekening
 • account to be debited
 • godver mijn kloten fiets is alweer gejat
 • hanging with my kloten bicycle's been nicked
 • Research to precedent of Italian limitation language
 • Onderzoek naar precedent van Italiaanse beperking taal
 • state-trait inventory
 • inventaris van de State-trait
 • pre experimental
 • pre experimentele
 • so let’s look at a different encyclopedia
 • Dus laten we eens kijken naar een verschillende encyclopedie
 • alleen werktablet
 • only working tablet
 • Clothing's brand opened 13 shops in Belgium of which 2 in Antwerp, one on the Korte gasthuisstraat 27, 148 m² on the ground floor only.

  Property is situated near the new shops of & Other Stories, Co
 • De kleding merk 13 winkels in België waarvan 2 in Antwerpen, één op de Korte gasthuisstraat 27, 148 m² op de begane grond alleen geopend.

  Onroerend goed is gelegen in de buurt van de nieuwe winkels van & Other Stories, Co
 • werktablet
 • work tablet
 • Sick of it.
 • Ziek van het.
 • boven blad
 • top sheet
 • Ik denk niet dat dit voor ons bestemd is
 • Ik denk niet dat dit voor ons bestemd is
 • We can’t lose touch but we can let go, blue and white gun made from Lego.
  All the vowels vow to hold your name, keep your estate clean of me.
  I’ve pillowed you so many times this week,
  Close eyes, ope
 • We touch niet verliezen, maar we kunnen laten gaan, blauw en wit pistool gemaakt van Lego.
  Alle de klinkers gelofte om te houden van uw naam, houd je boedel schoon van mij.
  Ik heb u zoveel keer deze week rustte, ogen sluiten, ope
 • per wanneer het in gaat
 • per when in goes
 • kuil
 • pit
 • datum wanneer het ingaat
 • date when it enters
 • startdatum
 • start date
 • stardatum
 • star date
 • ik heb daar een horloge gekocht, ze hebben het verkleind maar de stukjes kwamen los.
 • I have bought a watch there, they have it reduced in size but the pieces came loose.
 • Wellicht waren de testen niet sensitief genoeg om kleine verschillen per impairment type te detecteren in relatief kleine groepen met veschillende medische aandoeningen.
 • Perhaps not the tests were sensitive enough to detect small differences per impairment type in relatively small groups with different medical conditions.
 • Since planner is a planning module ( not an execution module), its equivalent in baan is the Enterprise planning module. therefore, the order status is comparable in th
 • Aangezien planner is een planning module (niet een uitvoering module), is het equivalent daarvan in baan de Enterprise planning module. Dus, de orderstatus is vergelijkbaar in th
 • Dat is echt cool . Waarom doni moet u twee keer vragen om me te vertellen dat alles is als mi een vraag u uw bedrijf en u dont me wilt vertellen , want ik ben te snel
 • That is really cool. Why doni you must ask twice to tell me that everything is like mi a ask you your business and you dont want to tell me, because I'm too fast
 • Dear madam Patel,

  I have recieved from Michiel van Amelsfort the news that you have damage on your BMW 5 series.
  We are sorry to hear that and we will do our best to repair it as soon as possible.
  It is good that you have got the
 • Dear m Patel, I have recieved from Michiel Valdes the news that you have damage on your BMW 5 series.
  We are sorry to hear that and we will do our best to repair it as soon as possible.
  It is good that you have got the details of the other dri
 • mijn gegevens, mijn adres
 • my data, my address
 • naar potentiële beleggers om ze te interesseren te investeren in waardeloze- en/of nepaandelen.
 • to interest them to potential investors to invest in worthless-and/or nepaandelen.
 • kraters
 • craters