From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • pleegkinderen
 • foster children
 • sonstrale
 • sonstrale
 • bemating
 • dimension
 • battle
  power
  balance

 • Slag bij machtsbalans
 • Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Wilt u cookies accepteren?
 • If you accept cookies, you can use our website easier, faster, you will find what you are looking for and you will see more relevant information. Would you accept cookies?
 • desert


 • woestijn
 • cruel dessert

 • wrede dessert
 • dos fingerl vos Bilbo hot gefunen iz itst Frodos ol – vos vet geshen mit zey un mit der velt?

  ir kent dos alts leyenen inem ershtn teyl fun J. R. R. Tolkien’s gvuredike mayse

  der har fun di fingerle
 • DOS gefunen iz itst Frodos ol fingerl vos Bilbo hot – Fox fat geshen mit zey un mit der velt?

  IR ershtn leyenen alts inem teyl knows dos fun j. r. r. Tolkien's der har gvuredike mayse fun di fingerle
 • golden city
 • gouden stad
 • I like the most
 • Ik hou van de meeste
 • I like the mist
 • Ik hou van de mist
 • I like the car and train
 • Ik hou van de auto en trein
 • jij geeft mij glinsteringen in mijn ogen van geluk
 • you give me Shimmer in my eyes of happiness
 • Voldoende beheersing
 • Sufficient mastery
 • Weer wat nieuws, een boek voorlezen terwijl er van alles trilt tussen de benen. De eerste paar minuten kun je overslaan. Tenzij je geïnteresseerd bent in dat boek.
 • Something new, read a book while there of everything vibrates between the legs. The first few minutes you can skip. Unless you're interested in that book.
 • Derk Jacobs Weersema, trouwt N.N.
  Schatregister voor de jaartax van 1540 onder Bedum vermeldt: Derck
  Wyersum 75 gras (Familie-archief Van Ewsum, inventarisnr. 136) (zie
  ook Gruoninga jaargang 1991, pa
 • Derk J Weersema, jaartax registry for the Treasure of 1540 marries N.N. under Bedum mentions: Deen Wyersum 75 grass (family archive of Ewsum, inventory Nr. 136) (see also Gruoninga year 1991, pa
 • kanselarijrecht
 • Chancery law
 • bewijs van nederlanderschap
 • proof of Dutch nationality
 • nederlander is possede la nationalite neerlandaise
 • Dutchman is possede la nationalite neerlandaise
 • betrokkene bezit tevens de australische nationaliteit en is houder van het australische paspoort no m 182366, afgegeven op 16 april 1980 te melbourne
 • the person concerned also has Australian nationality and is holder of the Australian Passport no m 182366, issued on 16 april 1980 to melbourne
 • betrokenne bezit tevens de australische nationaliteit en is houder van het australische paspoort no m 182366, afgegeven op 16 april 1980 te melbourne
 • betrokenne also has Australian nationality and is holder of the Australian Passport no m 182366, issued on 16 april 1980 to melbourne
 • afgegeven op grond van Artikel 82 der paspoortinstructie buitenland
 • under article 82 of the passport issued instruction abroad
 • op te slaan
 • store
 • I'm looking forward to a rest during the holiday
 • Ik ben benieuwd naar een rust tijdens de vakantie
 • I have been doing two jobs
 • Ik heb gedaan twee banen
 • I am very busy at work
 • Ik ben erg druk op het werk
 • I had to jump to give him a hug
 • Ik had om te springen om hem een knuffel
 • ook biedt het de mogelijkheid om alle documenten die onderdeel uitmaken van zaken op te slaan, te beheren, te bewaren en tijdig te vernietigen.
 • also, it provides the ability to view all documents that are part of goods store, manage, store and destroy in a timely manner.
 • We had a nice visit with
 • We hadden een prettig bezoek met
 • Waar komen al deze nederlanders nou vandaan. Ik kan ze jammer genoeg nergens vinden.
 • Where do all these Dutchmen well away. I can put them unfortunately not find anywhere.
 • wishing you a happy christmas
 • Ik wens u een gelukkig kerstfeest
 • best wishes for a merry christmas
 • beste wensen voor een vrolijk kerstfeest
 • Hope you are healthy and happy
 • Hoop dat u gezond en gelukkig
 • wishing you a merry christmas
 • Ik wens u een vrolijk kerstfeest
 • gewijs
 • wise
 • zaak
 • case
 • zaaksgewijs
 • zaaksgewijs
 • Dit biedt de mogelijkheid om zaaksgewijs te werken, alle processen te ondersteunen en dossiers op te bouwen.
 • This provides the opportunity to zaaksgewijs to work, to support all processes and files to build.
 • Informatie moet op een klantvriendelijke manier snel en gemakkelijk beschikbaar zijn
 • Information should be on a customer-friendly way quickly and easily available
 • een efficiente digitale dienstverlening en goede service richting burgers en organisaties centraal.
 • an efficient digital services and good service towards citizens and organisations Central.
 • Dear Sir
  In answer to your questions it is not possible to enforce a Dutch sentence in Australia. However, the Dutch Police may wish to seek the grant of an extradition notice if granted the person in question could be held pending his removal to t
 • Dear Sir In antwoord op uw vragen het is niet mogelijk om af te dwingen een Nederlandse zin in Australië. De Nederlandse politie wil echter proberen de toekenning van een uitlevering aankondiging als verleend de persoon in kwestie kunnen worden gehouden i
 • Mooi, hè? Dit heb ik gemaakt met de app Veel plezier met My Little pony! Met deze app kun je rekenen, kleuren, puzzelen, een verhaal lezen en nog veel meer. Kijk in de appstore voor nog meer leuke app
 • Beautiful, eh? This I made with the app have fun with My Little pony! With this app you can count, colors, puzzling, read a story and more. Look in the appstore for more great app
 • Tussenv
 • Tussenv
 • Eenmalige aankoop. Geen account aanmaken
 • One-time purchase. No account
 • Bewaar mijn gegevens voor een volgende keer
 • Remember me for next time
 • scheen been
 • tibia
 • Voorvork
 • Front Fork
 • Bar designers
 • Bar ontwerpers
 • Aeven Emil tycks vara en vaen av ordning! Raeckte med 16 minuter foer att han skulle faa spel... Det var vael ungefaer daa jag doek upp!
 • Aeven Emil tycks vara and vaen av ordning! Raeckte med att han skulle 16 minuter foer faa game ... Det var jag vael ungefaer daa cloth upp!
 • overlarden
 • overlarden
 • maakt mij niet uit maar verrtouw ik niet
 • I don't care but I do not verrtouw
 • ging ie condooms halen
 • did ie get condoms
 • eigenwijze beestjes
 • opinionated critters
 • Adrian Burry is Executive Director, Franchise Sales and Strategic Growth, RE/MAX Ontario-Atlantic Canada. Adrian is responsible for franchise sales, mergers and acquisitions, and conversions for the Ontario-Atlantic Canada Region.
 • Adrian Burry is uitvoerend directeur, Franchise Sales en strategische groei, re Ontario-Atlantische Canada. Adrian is verantwoordelijk voor franchise verkoop, fusies en overnames en conversies voor de Ontario-Atlantic Canada Region.
 • je was vergeten de envelop dicht te plakken
 • you had forgotten the envelope close to paste
 • white river watch
 • White river horloge
 • bone chill
 • bot chill
 • slogang

 • slogang
 • frost wood
 • vorst hout
 • Snow wood
 • Sneeuw hout
 • Per 1 september 2014 beschikbaar voor een nieuwe baan
 • Available from 1 september 2014 for a new job
 • wcale nie jest
 • wcale nie jest
 • Koninklijke fanfaren Vriendenkring
 • Royal fanfaren circle of friends
 • Toolbox/werkplekinspecties, communicatie richting opdrachtgevers in/extern en leveranciers.
  Oplevering aan opdrachtgevers, klachtafhandeling . Als Projectleider verantwoordelijk voor een ontwikkeltraj
 • Toolbox/workplace inspections, communication direction clients in/external and suppliers.
  Delivery to clients, complaint handling. As a Project Manager responsible for a ontwikkeltraj
 • Adviseur voor vervanging van- en technische aanpassingen in het wagenpark(mvo)
 • Advisor to replace-and technical adjustments in the fleet (CSR)
 • grenswetenschappen
 • border Sciences
 • Teamleider Uitvoering Mutatieonderhoud/ Hoofd Planning
 • Team Leader Executed Mutation Maintenance/Master Planning
 • voorzitten productlijn en afdeling/teamoverleg, voeren van functionering en beoordeling gesprekken, bewaken van de kwaliteit opgeleverd werk, aansturen onderaannemers en ZZPers, VCA Toolbox/werkplekin
 • chairing product line and Department/team meetings, conducting operation and assessment yielded quality conversations, monitoring the work, managing subcontractors and Accountants, VCA Toolbox/werkplekin
 • Als Teamleider Uitvoering verantwoordelijk voor aansturing van een groep(20) vakmannen in het Mutatie onderhoud, opstellen van afdelings Jaarplan, bewaking kostenstructuur,optimaliseren werkprocessen,
 • As a Team leader Implementation responsible for control of a group (20) on display in the maintenance department, preparation of annual plan net change, security cost structure, optimize work processes,
 • Het is zo stil.
 • It is so quiet.
 • venation
 • venation
 • leaf venation
 • blad venation
 • de toppen van een blad
 • the tops of a sheet
 • bladpunten
 • leaf sharpen
 • tips of a leaf
 • Tips van een blad
 • leaf tips
 • blad tips
 • leaf bases
 • blad basen
 • leaf bases ofa plant
 • blad baseert ofa plant
 • vrij van werk
 • free from work
 • ##- Bitte geben Sie Ihre Antwort über dieser Zeile ein. -##
  Ihre Anfrage (8727) ist eingegangen und wird von unserem Supportteam überprüft.

  Um zusätzliche Kommentare hinzuzufügen, antworten Sie auf d
 • Bitte geben Sie Ihre Antwort-über # # dieser Zeile ein. -# # Ihre Anfrage wird eingegangen ist und von unserem (8727) Support team überprüft.

  UM zusätzliche Kommentare hinzuzufügen, antworten Forum Sie auf d
 • de tijd vliegt om
 • time flies to
 • Met Sep gaat alles goed, hij groeit goed.
  Volgende week is hij alweer 3 maanden oud.
 • With Sep everything goes well, he is growing well.
  Next week he is allready 3 months old.
 • touch for beauty
 • Touch voor schoonheid
 • Thanks for your mail.

  We were away last week, Sep his first holiday.

  We went to the south of Netherlands, in the neighborhood of Maastricht maybe you know the place.
 • Bedankt voor uw e-mail.

  Weg waren we vorige week, Sep zijn eerste vakantie.

  We gingen naar het zuiden van Nederland, in de buurt van Maastricht misschien dat u weet de plaats.
 • Dank je lievie. Tot gauw
 • Thank you Lambert. See you soon
 • Bedankt voor jullie mail
  We waren afgelopen week weg, Sep zijn eerste vakantie op vakantie.
 • Thanks for your mail We were away last week, Sep his first vacation on holiday.
 • crony
 • vriendjeskapitalisme
 • Verwarm de oven voor op 190 graden. Vet 6 standaard muffin vormpjes in met een beetje boter. Met een deegroller rol je de sneetjes brood een beetje dunner, en met een glas of koekjesvorm snijd je ze i
 • Preheat the oven to 190 degrees. Fat 6 standard muffin tins with a little butter. With a rolling pin roll your the slices of bread a bit thinner, and they cut your shape with a glass or cookies i
 • Mensen ontvangen
 • People receive
 • and, in particular, the assessed risk of recurrence
 • en in het bijzonder, het beoordeelde risico van herhaling
 • Factors to consider when making the choice include whether the woman has received tamoxifen before, the licensed indications and side-effect profiles of the individual drugs
 • Factoren om te overwegen bij het maken van de keuze of de vrouw heeft ontvangen tamoxifen vóór, de vergunning gegeven aanwijzingen en bijwerking profielen van de afzonderlijke drugs
 • Factors to consider when making the choice include whether the woman has received tamoxifen before, the licensed indications and side-effect profiles of the individual drugs and, in particular, the as
 • Factoren om te overwegen bij het maken van de keuze of de vrouw heeft ontvangen tamoxifen vóór, de vergunning gegeven aanwijzingen en bijwerking profielen van de afzonderlijke drugs en, in het bijzonder, als
 • The choice of treatment should be made after discussion between the responsible clinician and the woman about the risks and benefits of each option.
 • De keuze van de behandeling moet worden gemaakt na overleg tussen de verantwoordelijke arts en de vrouw over de risico's en voordelen van elke optie.
 • The aromatase inhibitors anastrozole, exemestane and letrozole, within their licensed indications, are recommended as options for the adjuvant treatment of early oestrogen-receptor-positive invasive b
 • De aromatase-remmers anastrozole, exemestane en letrozol, binnen hun vergunning gegeven aanwijzingen, worden aanbevolen als opties voor de adjuvant behandeling van vroege oestrogeen-receptor-positieve invasieve b
 • het is een heel mooi natuurpark met veel bergen en water je kan er vissen zwemmen maar ook in de winter langlaufen of skiën voor iedereen iets leuks te doen
 • It is a very beautiful natural park with many mountains and water you can fish swim but also in winter cross-country or downhill skiing for everyone something fun to do
 • Rekenschap afleggen van.
 • Give an account of.
 • This guidance applies to the use of the aromatase inhibitors anastrozole, exemestane and letrozole, within the marketing authorisations for each drug at the time of this appraisal,
 • Deze richtsnoeren van toepassing op het gebruik van de aromatase-remmers anastrozole, exemestane en letrozol, binnen de vergunningen voor het in de handel brengen nodig is voor elk medicijn op het moment van deze beoordeling,
 • Knowledge, as defined here, involves the recall of specifics and universals, the recall of methods and processes, or the recall of a pattern, structure, or setting
 • Kennis, gaat zoals hier, het terugroepen van specificaties en Universalia, het terugroepen van methoden en processen, of het terugroepen van een patroon, structuur of instelling
 • ich kann mich auf facebook nicht mit dir unterhalten. ich wurde geblogt
 • Ich kann mich auf facebook nicht mit dir unterhalten. ich wurde geblogt
 • good morning uncle John
 • Goedemorgen oom John