From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • hallo mijn naam is mike ik stuur u een email over de motor merk yamaha xt 660 is die nog beschikbaar zal u mijn een email kennen sturen met u uiterste prijs groeten mike
 • Hi my name is mike I'll send you an email about the motorcycle brand yamaha xt 660 is still available will you send my an email with you know extreme price greetings mike
 • Is it possible to buy the Isle of Man III Luxe album with only the 2012 pages?
 • Is het mogelijk het Isle of Man III Luxe album met alleen de 2012 pagina's te kopen?
 • is de waarheid
 • is the truth
 • booreiland
 • oil rig
 • ik pak mijn kussen en denk aan jou
 • I grab my pillow and think of you
 • Om de juiste mensen voor de woonruimte uit te nodigen let ik o.a. op wat men geleerd heeft, welk werk of welke studie men doet. Waarom men een nieuwe woonruimte zoekt. Eventuele hobbies.
  De meeste me
 • To the right people for the living area invite I watch on what one has learned, that work or study one does. Why a new living space are looking for. Any hobbies.
  Most me
 • Beste,

  Ik ben bezig met het plannen van bezichtigingen voor de woonruimte.

  Uit de reacties maak ik een keuze wie ik wil uitnodigen.

  Om de juiste mensen voor de woonruimte uit te nodigen let ik o.a.
 • Best, I am working on the planning of sightseeing for the living room.

  From the comments I make a choice which I want to invite.

  To the right people for the living area invite I watch
 • HET GRINNIKENDE PAARD
 • THE GRINNING HORSE
 • This is the work of the devil
 • Dit is het werk van de duivel
 • nog 6 dagen
 • 6 days left
 • jij bent de zon,jij geeft mij warmte
 • you are the Sun, you give me warmth
 • Good luck you crazy Dutchman
 • Veel geluk u gek Nederlander
 • how long have you been dancing
 • Hoe lang heb je dansen
 • are you here to dance
 • bent u hier om te dansen
 • dance with me
 • dans met mij
 • ik hoop dat je de tekst begrijpt
 • I hope you understand the text
 • je verstaat mij
 • you understand me
 • WAT MOET JE?
 • WHAT DO YOU NEED?
 • maken jullie een akoestisch album
 • do you make an acoustic album
 • En als of de Duvel ermee speelt
 • And if it plays or the Duvel
 • tevredenheid
 • satisfaction
 • bereikt
 • achieved
 • Prima reden. En dan kijk je anders naar het bedrag. O ja: de aluminium Bianchi Zurigo kost € 1699,-. Ook mooi!
 • Fine reason. And then you look different to the amount. Oh, Yes: the aluminum Bianchi Zurigo costs € 1699,-. Also beautiful!
 • WINNAAR VAN DE BOOMERANG ONTWERP WEDSTRIJD
 • WINNER OF THE BOOMERANG DESIGN COMPETITION
 • En zeer voorspelbaar. En kort gezegd: het is een prima crosser. De Cavaria kost € 3699,-. Ai…. Voor een crosser te duur. Mooi frame ook, leuke afmontage, maar voor dit geld mocht de fiets bijna Dura-A
 • And very predictable. And basically it is a fine crosser. The Cavaria costs € 3699,-. Ai .... For a crosser too expensive. Nice frame too, nice equipment, but for this money if the bike almost Dura-A
 • licht, licht lopend, mooi.
 • light, light running, beautiful.
 • ravijn
 • ravine
 • canyon
 • Canyon
 • Amerika: stop wapenleveranties aan Israël en roep op tot een wapenembargo voor alle partijen
 • America: stop arms sales to Israel and call for an arms embargo on all parties
 • HOE SE 'N MENS DANKIE?

  Heer, hoe sê mens dankie vir dit wat jy het
  Vir soveel liefde, 'n huisie, en 'n bed?
  Heer, ek het nie veel nie, dit weet U klaar
  Maar die bietjie wat ek het is vir my so ko
 • HOW SE ' N DANKIE MAN?

  Lord, how the jy Vir sê vir dankie this man what a lot love, ' ' n, and n huisie bed?
  Lord, ek nie nie, but this much you know it is ready bietjie wat ek vir my so ko
 • a million kisses
 • een miljoen kisses
 • asynchroon
 • asynchronous
 • prachtige
 • beautiful
 • ongelijktijdig
 • uneven timely
 • synchroon
 • synchronous
 • gelijktijdig
 • at the same time
 • en kadootje van de hemel
 • and gift of heaven
 • Zo groot is oranje
 • So great is orange
 • Zo grot is oranje
 • So cave is orange
 • Ben met de Belgische ambassade bezig geweest ik zie dat er nog een bedrag van €1400 te betalen

  Kun jij dit klaarspelen voor mij AUB, ik betaal u terug van zodra ik terug ben

  Hartelijk dank voor de h
 • Am with the Belgian Embassy have been busy I see that there is still an amount of € 1400 to pay can you manage this for me please, I will pay you back as soon as I get back thank you very much for the h
 • Noot
 • Nut
 • oprichting besloten vennootschap
 • setting up private limited company
 • keurig
 • neat
 • I doubt you deny it
 • Ik betwijfel of dat je ontkennen
 • editorial
 • Redactioneel

 • Beslissing/Status Dossier: In behandeling
  Datum beslissing/Status Dossier:
  extra info1: Indien een dossier nog in behandeling is of indien het dossier nog niet behandeld is omdat gewacht wordt
 • Judgment/decision/Status: Pending Status File Date file: additional info1: If a file is still pending or if the dossier still has not been treated because waiting for
 • bewonder
 • admire
 • Spijtig genoeg is het onmogelijk om alle producten die we kunnen aanbieden op onze website te plaatsen. Als u de producten die u zoekt niet kan terugvinden op onze website mag u ons dus zeker contacte
 • Unfortunately, it is impossible to list all the products that we can offer on our website. If you can't find the products you are looking for on our website should you give us so sure contacte
 • they can
 • ze kunnen
 • you can
 • U kunt
 • Sie haben die max. Anzahl an Free-Downloads für diese Stunde erreicht, bitte versuchen Sie es in einer Stunde erneut oder erwerben Sie eines unserer
 • Sie haben that max. Anzahl an Free-downloads für diese bitte versuchen Sie es in einer Stunde erreicht, Stunde erwerben Sie erneut oder eines unserer
 • tin can
 • blikje
 • he can
 • Hij kan
 • knap werk
 • good work
 • struiksma
 • struiksma
 • Struicksma
 • Struicksma
 • met gans mijn hart
 • with all my heart
 • I'm not clumsy. The floor just hates me, the table and chairs are bullies, and the walls get in my way
 • Ik ben niet onhandig. Het woord gewoon een hekel aan me, de tafel en stoelen zijn pestkoppen, en de muren krijgen op mijn manier
 • werkzaamheden aan het onroerend goed
 • work on the property
 • I'm not clumsy. The floor just hates me, the table and chairs are bullies, and the walls get. in my way
 • Ik ben niet onhandig. Het woord gewoon een hekel aan me, de tafel en stoelen zijn pestkoppen, en de muren krijgen. op mijn manier
 • I will follow your advice. Oh no! This is Dutch, not Finnish.
 • Ik zal uw advies volgen. Oh niet! Dit is niet Finse, Nederlandse.
 • eetsmakelijk
 • eetsmakelijk
 • slides and kids stuff all there but 3 min walk
 • dia's en kinderen spul alles wat er maar 3 min walk from Hotel
 • Food was good and staff friendly read reports and was worried about hotel but staff very helpfully and clean away from main area if clubs and madness so good for kids would stay in garden part again a
 • Eten was goed en personeel vriendelijk verslagen gelezen en was bezorgd over hotel maar personeel zeer behulpzaam en schoon uit de buurt van hoofdgebied als clubs en waanzin zo goed voor kinderen in tuin deel opnieuw verblijven zou een
 • heeft veel voorzetten waaruit een doelpunt ontstaat
 • has a lot of crosses from which a goal arises
 • jullie gaan genieten van
 • you will enjoy
 • voorzet voetbal
 • Cross football
 • Move cursor in the Upper Scale when discrimina- tion is being set in the Operate mode.
  Experiment with these touch pads your- self and experience the precise degree of regulation possible with the GT
 • Verplaats de cursor in de bovenste schaal wanneer werkenmetgroepen-tion wordt ingesteld in de modus werken.
  Experimenteren met deze aanraking uw pads zelf en ervaring van de precieze mate van regulering mogelijk met de GT
 • een prive toer in brugge
 • a private tour in Bruges
 • The + and - touch pads enable the follow- ing regulation: Permit alternation between the five search modes; Permit adjust- ment of levels of sensitivity, Threshold, Frequency, Volume and Tone; Activa
 • De + en - touchpads inschakelen de follow-ing-verordening: toestaan dat afwisseling tussen de vijf Zoek modi; Aanpassen-ment van niveaus van gevoeligheid, drempel, frequentie, Volume en Toon; toegestaan Activa
 • dribbelaar
 • dribbler
 • schrijf het
 • write it
 • Perhaps if you don't know how to do this, you could ask a family member to help you.
 • Misschien als je niet hoe dit te doen weet, zou u een familielid om u te helpen.
 • These touch pads permit precise regula- tion of the GTI 1500 . You will note that each press of a touch pad causes seg- ments on the Upper Scale to move either to the right (+) or to the left (-).
 • Deze touch pads vergunning precieze regula-nen van de GTI-1500. U zult merken dat elke druk op een aanrakingsstootkussen seg-menten veroorzaakt op de bovenste schaal naar rechts (+) of aan de linkerkant (-).
 • schijf
 • drive
 • I have sent you a Friend Request on facebook. If you want to be friends, you have to click the button that says you accept my request.
 • Ik heb stuurde u een aanvraag voor een vriend op facebook. Als u worden vrienden wilt, moet u klik op de knop die zegt dat u mijn verzoek accepteren.
 • schijf het
 • drive it
 • Daarnaar kan dus niet verwezen worden bij de bespreking van het participium perfectum pluralis
 • It can not therefore be referred to when discussing the participium perfectum majestatis
 • —Custom Functions Menu Sensitivity (Depth), Threshold (Audio Level), Frequency, Volume, Tone, Rechargable battery
 • — Aangepaste functies Menu gevoeligheid (diepte), drempel (audioniveau), frequentie, Volume, Toon, oplaadbare batterij
 • Yes Tante Grada, that is the ultrasound from Exeter Hospital.
 • Ja Tante Grada, dat is de echografie van Exeter ziekenhuis.
 • schrijven
 • To write
 • dan zullen wij vrij houden op zaterdag en zondag
 • We will keep free on Saturday and Sunday
 • thresh
 • propageren
 • op zaterdag en zondag vrij houden
 • keep on Saturday and Sunday free
 • • Operate Returns to operate (hunting) mode after any change or adjustment of controls.
  • Last Mode Returns detector to the mode (Coins,
 • • Rendement om te werken (jacht) modus na iedere wijziging of aanpassing van besturingselementen werken.
  • Laatste modus Returns detector naar de modus (munten,
 • the target's signal strength is shown. Depth of target will be shown on the Lower Scale and size of the target indicated at the bottom of the Display Screen.
 • signaalsterkte van het doel wordt weergegeven. Diepte van de doelgroep wordt getoond op de lagere schaal en de grootte van het doel wordt aangegeven op de bodem van het scherm.
 • either this application has not configured its mobile web url or the url could not be verified as owned by application. unable to redirect
 • deze toepassing is niet geconfigureerd voor de mobiele web-url of de url kon niet worden gecontroleerd aangezien eigendom zijn van toepassing. omleiden
 • • Treasure Imaging (Pinpoint) When pressed and held, activates the automatic pinpointing function. In this mode the cursor indicating the target just discovered will blink on the Upper Scale as the ta
 • • Schat Imaging (Pinpoint) toen ingedrukt en gehouden, activeert de automatische pinpointing functie. In deze modus knippert de cursor geeft de doel net ontdekt op de bovenste schaal als de ta
 • wij kijken er naar uit jullie terug te zien
 • We are looking forward to see you back
 • knel
 • fix
 • • Accept / Reject Permits acceptance or rejection of specific target segments shown on the Lower Scale to establish discrimination notches.
 • • Accepteren / afwijzen van vergunningen acceptatie of afkeuring van specifieke doel segmenten getoond op de lagere schaal om discriminatie inkepingen.
 • Sensitivity (Depth), Threshold (Audio Level), Frequency, Volume, Tone, Rechargable battery
  —Search Aids Salt Elimination, Belltone, Backlight
 • Gevoeligheid (diepte), drempel (audioniveau), frequentie, Volume, Toon, oplaadbare batterij — Zoek Aids zout eliminatie, Belltone, Backlight
 • bel mij vraag mijn telefoon nummer aan brandon
 • call me ask my phone number to brandon
 • We zijn een prijs overeengekomen van
 • We are a price agreed by
 • • Menu/Scroll Allows the Operator to scroll through the following settings to make adjustments or turn them ON or OFF. As you continue to push the Menu/Scroll button, you will see the following option
 • • Menu/Scroll laat de exploitant om te bladeren door de volgende instellingen te maken aanpassingen of schakelen hen ON of OFF. Als u nog steeds druk op de knop Menu/Scroll, ziet u de volgende optie
 • dan kunnen we afspreken in brugge of bij ons thuis
 • then we can meet up in Bruges or at our home
 • ontmoet
 • meet
 • ontmoeten
 • meet
 • —Custom Functions Menu Sensitivity (Depth), Threshold (Audio Level), Frequency, Volume, Tone, Rechargable battery
  —Search Aids Salt Elimination, Belltone, Backlight • Accept / Reject Permits accep
 • — Aangepaste functies Menu gevoeligheid (diepte), drempel (audioniveau), frequentie, Volume, Toon, oplaadbare batterij — Zoek Aids zout eliminatie, Belltone, Backlight • accepteren / afwijzen van vergunningen Philips
 • Five Fall into Adventure
 • Vijf vallen in avontuur