From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • verlaagd O2 gehalte gemeten bij werkzaamheden in Santotherm overkapping
 • reduced O2 content measured at work in Santo therm roof
 • bij lossleuten afsluiter in condensaat systeem bleek deze niet goed in de LOTO te staan. waardoor er nog druk op het systeem stond
 • at lossleuten valve in condensate system turned out to be not properly in the LOTO. providing even pressure on the system
 • I am called Linda
 • Ik heet Linda
 • You try hard but you will never catch me up
 • U probeert hard maar u zal nooit inhalen me
 • Een website om uw bankrekeningnummer naar IBAN om te zetten is www.ibanbicservice.nl. Uw IBAN moet in hoofdletters ingevoerd worden.
 • A website to your bank account number to IBAN to convert is www.ibanbicservice.nl. Your IBAN must be entered in capital letters.
 • My name is Linda.
 • Mijn naam is Linda.
 • Betreft: materiaalverbruik stomaverzorging

  29-01-2015 Nieuwegein

  H. Mol
  Vroedschap 8
  4147 ES Asperen

  Geachte mijnheer/ mevrouw,

  Ten gevolgen van een darmoperatie heeft desbetreffende pa
 • Subject: material consumption stoma care 29-01-2015 Nieuwegein h. Mol Corporation 8 4147 ES Asperen Mr/Madam, due to an intestinal surgery has relevant patient
 • NVR spill na doseren pakking geklapt door opwarmen in geblokte leiding
 • NVR spill after dosing folded gasket by heating in checkered leadership
 • Sollicitatie en motivatie Wolfin - Britt Verellen
 • Application and motivation Wolfin-Britt Verellen
 • Geachte heer, mevrouw,

  Uw email hebben wij in goede orde ontvangen en zullen wij zo snel mogelijk verwerken.
 • Dear Sir or Madam, Your email we have received in good order and we will process as soon as possible.
 • Graag wacht ik uw antwoord af. Indien u voor mij bijkomende vragen zou hebben aarzel dan niet om mij een seintje terug te geven. Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten
 • Like I am waiting your reply. If you have additional questions for me please feel free to send me a line to give back. Thanks in advance! With best regards
 • Ook als deze kleppen op de hand staan (in provox) Bij het overschakelen van DMT naar HT productie is driewegklep XV-3496 niet in de juiste positie geschakeld waardoor er methanol in afvalwatervat S255
 • Even if these valves are on hand (in provox) when switching from DMT to HT production is three way valve XV-3496 not switched into position leaving methanol in sewage vessel S255
 • bij het automatisch starten van een batch moeten alle automatisch in de goee stand komen te staan.
 • When automatically start a batch must all appear automatically in the goee State.
 • Joke reached and joined us seniors
 • Grap bereikt en sloot zich aan bij ons senioren
 • door niet automatisch schakeln klep is MeOH in HT afvalwater terecht gekomen
 • by not automatically do not feel comfortable with valve is waste water ended up in MeOH HT
 • Verder wil ik u graag meegeven dat ik aan het uitkijken ben naar een cursus Duits, zodat ik u binnenkort niet meer enkel in het Engels maar ook het Duits kan aanschrijven.
 • Further, I would like to say that I am looking to a German course, so I can give you soon no longer only in English but also German can write to.
 • er zijn stelconplaten gebruikt als vloeistof dichte vloer voor de reactoren. In deze vloer zitten de hijsgaten nog waardoor er product in de boem kan lopen
 • There are stelcon plates used as liquid-proof floor for the reactors. In this floor are the lifting holes still leaving product in the boom can run
 • contractor was buiten het bordes aan het werk zonder aangelijnd te zijn
 • contractor was outside the platform to work without be kept on a leash
 • Indien een positief antwoord zou ik mij normaal gezien wel zeer snel vrij moeten kunnen maken en veronderstel ik dat de opzegperiode bij mijn huidige werkgever zeker bespreekbaar zal zijn.
 • If a positive response, I would normally be free very quickly and I'm guessing that the period of notice at my current employer will be certainly negotiable.
 • boven op de pijpenbrug liggen een paar planken om de SA afsluiter te bedienen. Deze planken voldoen niet aan de norm voor een steiger met een ongewenst valgevaar tot gevolg
 • on top of the pipes bridge are a few shelves to the SA valve to operate. These boards do not meet the standard for a dock with an unwanted result in any danger of falling
 • Opdrachtgever verklaart hiermee tevens dat de identiteitscontroleur de identiteit van de werknemer o.b.v. het originele identiteitsbewijs heeft vastgesteld.
 • Client also declares that the identity Checker the identity of the employee based on the original identification document has determined.
 • tijdens HT campagnes komt er een zeer onaangename geur uit de olieafscheider, vermoedelijk door boterzuur of valeriaalzuur
 • During HT campaigns comes a very unpleasant odor from the oil separator, presumably by butyric acid or valeriaalzuur
 • It is a pleasure and honour that Pat and I join you today
 • Het is een genoegen en een eer dat Pat en ik join u vandaag
 • Ik weet niet in hoeverre u op dit moment reeds concreet naar iemand op zoek bent voor België of op welke termijn dit zou zijn?
 • I do not know to what extent you are currently already concretely to someone looking for Belgium or in what time frame this would be?
 • Met een eerste 2 jaar ervaring in sales, zowel hunting als farming, voel ik me klaar om nieuwe grenzen te gaan verkennen en zou ik zeer graag de uitdaging aangaan om bij uw bedrijf te starten.
 • With an initial 2 years experience in sales, both hunting and farming, I feel ready to explore new frontiers and I would be very happy to accept the challenge in order to start your business.
 • Er zijn weer 2 brandkasten open gebroken, niet meer doen, alleen bij een noodsituatie. En dan graag melden bij Stefan. Spruitstuk uit deze kast gevonden aan hydrant achter brandmuur deze weer terug ge
 • There are 2 safes open broken, not do it again, only in an emergency. And then like to report at Stefan. Manifold from this cabinet found to hydrant behind ge it back fire wall
 • Ik ben op dit moment nog steeds tewerkgesteld bij Accent Jobs en doe men job nog steeds graag. Het enige wat ik hier een beetje mis is de mogelijkheid om nog te kunnen groeien in mijn functie.
 • I'm currently still employed at Accent Jobs and do one job still like. The only thing I here a bit wrong is the ability to still be able to grow in my function.
 • thank you for your invitation to join you this special occasion
 • Dank u voor uw uitnodiging om toe te treden u deze speciale gelegenheid
 • opmerking wachtverslag 12-11-2044 ND:2x P12 blussers terug geplaatst op 9mtr vernieuwd bordes en 1x op 9mtr, deze waren op de 0mtr beland.
 • Note wait report 12-11-2044 ND: 2 x P12 extinguishers placed back on renewed 9mtr bordes and 1 x 9mtr, ended up on the 0mtr were on this.
 • brandblus kasten open gebroken
 • fire-extinguishing cabinets open broken
 • Een zeer stevige voetbaltafel compleet in Holland uitvoering. Bereid u alvast voor op het EK en haal deze Holland Voetbaltafel in huis. De fanatiekelingen kunnen tijdens de warming up, de rust en de 3
 • A very solid football table complete implementation in Holland. Prepare in advance for at the European Championships and pull it Holland football table in the House. The fanatics can while warming up, the rest and the 3
 • Een kopie van het identiteitsbewijs is aan deze inschrijving toegevoegd en/of zal worden opgestuurd naar
 • A copy of the identity card is added to this registration and/or will be sent to
 • gekanteld pallet aangetroffen wat vermoedelijk gebruikt is als opstapje voor het aansluiten van de slangen op de koolfilters
 • tilted pallet found what probably used as stepping stone to connect the hoses on the carbon filters
 • I'll join you on this special occasion
 • I zal toetreden tot u op deze speciale gelegenheid
 • vonk uit tracing kast koude losarm
 • spark from tracing Cabinet cold losarm
 • tijdens betreden besloten ruimte H2S alarm afgegaan.
 • Enter confined space during H2S alarm gone off.
 • blindplaat vergeten te plaatsen op slang overpompen R1-->R2
 • blind plate forgot to post on hose pumping R1-R2->
 • melding wachtverslag: lossen DMT-auto is niet gestopt op HH-stand (volgens lijst 95 ton) was 27,4 ton vrije ruimte, auto had 26,8 bij, stand nu 96,3 ton
 • message waiting report: fix DMT-car is not stopped on HH-stand (according to list 95 ton) was 27.4 tons of free space, car had 26.8 at, stand now 96.3 tonnes
 • Voetbaltafel Millenium
  Schrijf de eerste review van dit product

  NIEUWE houten voetbaltafel van Smoby welke inklapbaar is en daardoor eenvoudig op te ruimen! / Ruimtebesparend / telescopische buizen /
 • Football table Millenium write the first review of this product new wooden football table Smoby's which is collapsible and therefore easy to clean up! /Space-saving/telescopic pipes/
 • big bag PTA kapot gestoken met heftruck, hierdoor PTA poeder op de vloer
 • big bag PTA broken stabbed with forklift, as a PTA powder on the floor
 • zonnenbril
 • sunglasses
 • Buitenmaat
 • Outside Dimension
 • MeOH verlaadslang weggehaald zonder leiding af te blinden
 • Verlaad hose to MeOH cleared away without manual blind
 • feiten en cijfers
 • facts and figures
 • Verzoek is doorgestuurd naar protocol
 • Request has been forwarded to protocol
 • zaa
 • ZAA
 • Huang
  2015-01-29 07:40:26


  Hello, my dear friend.Thank you for your message.
  Because the item is been mailing to your local post office,we haven't the right to upgrate.
  The status of the logistic nee
 • Huang 2015-01-29 07:40:26 Hallo, mijn lieve vriend.Dank u voor uw bericht.
  Omdat het item is mailing naar uw plaatselijke postkantoor, we haven't de recht op upgrate.
  De status van de logistieke nee
 • Verpakkingsmaat
 • Packaging Size
 • zaaginstallatie niet veilggesteld met een slot, Hierdoor kan iedereen er vrij gebruik van maken.
 • saw installation does not veilggesteld with a lock, because of this, everyone can use it freely.
 • in het schuimhuis staan afgekeurde brandblussers, sommige zijn niet als afgekuerd geidentificeerd, en sommige wel, hierdoor ontstaat verwarring
 • in the foam fire extinguishers are rejected, some are not identified as afgekuerd, and some do, this creates confusion
 • Medewerker verklaart hierbij zijn originele identiteitsbewijs aan de identiteitscontroleur van de opdrachtgever ter controle te hebben overlegd.
 • Employee identity proof of identification, declares its original controller of the client consultation for review.

 • Voetbaltafel Multi Fun 16Zoom
  Voetbaltafel Multi Fun 16


  Previous
  Next
  Voetbaltafel Multi Fun 16
  Schrijf de eerste review van dit product

  De Ultieme Super Multi-Fun
 • Football table Football table 16Zoom Multi Multi Fun Fun 16 Previous Next football table Multi Fun 16 write the first review of this product the ultimate Super multi-functional game table what now
 • Medewerker verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld
 • Employee to have filled out the form truthfully declares
 • In the profile that you are using now

  On the Tools menu, click Account Settings.

  The Account Settings command is missing

  The Account Settings command is on the Tools menu in Office Outlook 2007. If
 • In het profiel dat u nu op het menu Extra, klikt u op Accountinstellingen.

  De opdracht Accountinstellingen ontbreekt de accountinstellingen opdracht bevindt zich in het menu Extra in Office Outlook 2007. Als
 • Medewerker verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en van de daarin vastgelegde afspraken kennis te hebben genomen
 • Employee to have filled in the form to explain truth and taking note of the agreement
 • Helaas kan dit onderzoek maar één keer gestart worden.

  Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan met ons contact op onder vermelding van het onderwerp van het onderzoek dat u probeerde in te vullen.
 • Unfortunately, this research be started only once.

  If you have any questions or comments, please contact us indicating the subject of the research you were trying to fill.
 • Medewerker verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en van de daarin vastgelegde afspraken kennis te hebben genomen. Medewerker verklaart hierbij zijn originele identiteitsbewijs aan d
 • Employee to have filled in the form to explain truth and taking note of the agreement. Employee declares its original d proof of identification
 • Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en hoop spoedig wat van u te horen
 • I hope to have informed you sufficiently and hope to hear from you soon what
 • bagagecarrousel
 • baggage carousel
 • wood boat
 • houten boot
 • De huidige loontabel vindt u onderaan het formulier, onder bijlagen.
 • The current wage table lists at the bottom of the form, under attachments.
 • motivatiebrief
 • motivation letter
 • motievatiebrief
 • motievatiebrief
 • Werkt u momenteel ook bij een andere werkgever? Zo ja, hoeveel uur?
 • Are you working at present also at another employer? If so, how many hours?
 • asanine
 • asanine
 • Tijd tot eerste C.V.
 • Time to first C.V.
 • voor een paar jaar
 • for a few years
 • leidinggevende functie
 • management position
 • Beste Brodie,

  Hartelijk dank voor je sollicitatie voor de functie van .

  Helaas nodigen wij jou niet uit voor een eerste gesprek. Uit de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen, hebben wij een s
 • Best Brodie, thank you very much for your application for the post of.

  Unfortunately, we invite you not out for a first interview. From the many responses we received, we have an s
 • detail handel
 • retail
 • staat verkeerd
 • condition
 • hold me, thrill me, kiss me
 • Hold me, thrill me, kiss me
 • Het bericht dat wordt verstuurd bij het aanbieden van een kandidaat door accordeerder
 • The message that is sent when offering a candidate by accordeerder
 • Hold me, thrill me, kiss me
 • Hold me, thrill me, kiss me
 • ik heb ruim
 • I have over
 • Several factors affect the health status of the Danish population. Among
  these are diet and obesity, tobacco use, alcohol consumption and a lack of
  physical activity
 • Verschillende factoren van invloed zijn op de gezondheidstoestand van de Deense bevolking. Onder deze zijn dieet en obesitas, gebruik van tabak, alcoholconsumptie en een gebrek aan lichaamsbeweging
 • Het bericht dat wordt verstuurd bij het aanbieden van een kandidaat door leverancier
 • The message that is sent when offering a candidate by supplier
 • We moeten er van uit gaan dat het de juiste zijn
 • We must assume that it is the right ones
 • replica
 • replica
 • schubben
 • scales
 • Goedeavond / goedenavond

  Wat is juist: goedenavond of goedeavond?
  Goedenavond is juist. De n die in goedenavond wordt geschreven, is een oude naamvals-n. In goedemiddag, goedemorgen en goedenacht i
 • Good morning/good evening good evening or good morning is correct: What?
  Good evening is correct. The n is written in good evening, is an old name false-n. In good afternoon, good morning and good night i
 • CAO Salarisschaal
 • CAO Salary Scale
 • Zimmer sehr beengt, insbesondere für 2 Personen, aber wohl kaum vebesserbar
 • Zimmer sehr beengt, insbesondere für 2 Persons, aber wohl hardly MOM took me on vebesserbar
 • Script dat de leverancier
 • Script that the supplier
 • licensor
 • Licentiegever
 • Script dat de leverancie
 • Leverancie script
 • Reactie B&B eigenaar: reservering was voor 2 personen en ze kwamen onverwachts met 2 kinderen erbij.
 • Response B&B owner: booking was for 2 people and they came unexpectedly with 2 children.
 • Script dat de leverancier een Goedkeuren onkostenbriefje via email applicatie optie geeft.
 • Script approve expense note that the supplier by email application option.
 • Slechts 1 ondertekenaar met inschrijvingen i.c.m. inlener is niet mogelijk
 • Only 1 signatory with inscription in combination with temporary workers is not possible
 • open begroting
 • Open budget
 • me to please
 • mij te behagen
 • soot fire
 • roet brand
 • in herinnering aan mijn vader
 • in memory of my father
 • onmiddelijke
 • immediate
 • I want to feel pleasure as much as I feel pain,
  I want to feel pain as if it was a leisure,
  If you wanna feel the strain,
  I keep as a treasure,
  The rain rain, let the rain
 • Ik wil voelen plezier als veel als ik voel de pijn, ik wil pijn voelen alsof het was een vrije tijd, als je voelen de stam wilt, ik blijf als een schat, de regen regen, de regen laat
 • op welke tijd?
 • at what time?
 • Uitleg bij het invullen van de vragenlijst
 • Explanation when filling out the questionnaire
 • Is het ok als ik je morgen bel?
 • Is it ok if I call you tomorrow?
 • nachtjob
 • 32 year old house wife
 • Schikt het je als ik je morgen bel?
 • It arranges you when I call you tomorrow?