From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Know my resolve is fierce
 • Weten dat mijn vastberadenheid is hevig
 • I know my resolve is here
 • Ik weet dat mijn vastberadenheid is hier
 • nummer ingevuld
 • number filled in
 • I know resolve is here
 • I know resolve is here
 • Marketing Team
 • Marketingteam
 • not to be equated with a best interests of the child standard
 • niet te worden gelijkgesteld met een beste belangen van het kind standaard
 • afvoeren van afval
 • disposal of waste
 • vrij simpel
 • pretty simple
 • tevreden gasten
 • satisfied guests
 • opslag indirecte pers.kstn.
 • storage indirect pers. kstn.
 • Indirecte personeelskosten
 • Indirect staff costs
 • pretext for inquiring into the merits of the custody issue
 • voorwendsel voor het onderzoeken in de verdiensten van de kwestie van bewaring
 • This research aims to clarify the arguments in the body of knowledge on IT use in fall prevention among the elderly, synthesize ideas to assist in the delivery of healthcare to prevent falls in older
 • Dit onderzoek heeft tot doel te verduidelijken van de argumenten in het lichaam van de kennis op IT gebruik in Val preventie onder de ouderen, synthetiseren ideeën om te helpen bij de levering van de gezondheidszorg om te voorkomen dat valt oudere
 • Directe loonkosten
 • Direct labour costs
 • vechten voor voorrang
 • fighting for priority
 • Use of Information Technology for Falls Detection and Prevention in the Elderly
 • Gebruik van informatie-technologie voor valt detectie en preventie in de ouderen
 • The perfect addition to your Funko collection this official Funko Pop! Breaking Bad Hank Schrader vinyl figure is packed with cool detail. Series 164 this Hank Schrader figure is made with the officia
 • De perfecte aanvulling op uw Funko collectie deze officiële Funko Pop! Breaking Bad Hank Schrader zit vinyl figuur vol met cool detail. Serie 164 dit cijfer Hank Schrader is gemaakt met de gezangen
 • koeler
 • cooler
 • Thank you very much for those results you are doing very well
 • Dank u zeer voor deze resultaten u doen het heel goed
 • geen transpiratievocht
 • no sweat
 • De door O’Brien Us aangekochte goederen bevinden zich in Italië, de Italiaanse leverancier vervoert goederen rechtstreeks naar Spaanse klant , dit is een intracommunautaire levering,
 • The Us purchased by O'Brien are located in Italy, the Italian supplier carries goods directly to Spanish client, this is an intra-Community supply,
 • voor één enkele deur
 • for a single door
 • ideaal microklimaat
 • ideal micro climate
 • Federatie van Phillips Verenigingen van Gepensioneerden
  FNV Bondgenoten
 • Federation of pensioners ' Associations Phil lips FNV Bondgenoten
 • dieper slapen
 • deeper sleep
 • I know resolve is near
 • Ik weet vastberadenheid is in de buurt van
 • Ik bring mijn stem uit op
 • I bring my vote on
 • Heel veel plezier met de voorbereidingen !!! Het zal een geweldige, onvergetelijke dag worden voor jullie
 • Lots of fun with the preparations!!! It will be a great, memorable day for you guys
 • Wat een mooi stel is dat, ze zullen heel gelukkig worden samen dat is te zien! Fijne huwelijksdag Gefeliciteerd alvast.
 • What a lovely set is that, they will be very happy together that shows! Fine wedding day Congratulations in advance.
 • beginsituatie
 • initial situation
 • Heerlijk een huwelijksceremonie en feest. En dan van je eigen kinderen die in het huwelijksbootje stappen... Genieten!
 • Enjoy a wedding ceremony and celebration. And then your own children who married steps ... Enjoy!
 • benodigd voor 1 complete koppeling
 • benodigd voor 1 volledige koppeling
 • Smooth cups with a moulded shape
 • Soepele bekers met een gegoten vorm
 • De belangrijkste innovatie in bedden ooit.
 • The most important innovation in beds ever.
 • 2015 Scientific Session of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), Nashville, Tennessee, USA, 15–18 April 2015
 • 2015 wetenschappelijke sessie van de Society of American gastro-intestinale en Endoscopische chirurgen (wijzen), Nashville, Tennessee, USA, 15-18 April 2015
 • Ter info: Bij een klein percentage zendingen (ongeveer 1,2%) leert onze ervaring dat de bezorging vertraagd kan zijn. Onze verontschuldigingen indien dit het geval zou zijn voor uw bestelling.
 • Remark: in a small percentage shipments (about 1.2%) teaches our experience that the delivery can be delayed. Our apologies if this would be the case for your order.
 • linzen
 • lentils
 • We hebben jouw account verwijderd!
 • We need your account deleted!
 • Bedankt voor het gebruik van onze site en hopelijk tot een volgende keer.
 • Thanks for using our site and hopefully see you next time.
 • Gelieve geen rekening te houden met deze brief indien u ondertussen reeds deelnam. U ontvangt normaal binnen 14 dagen na deelname een result.
  Onlangs kreeg u een uitnodiging on deel te nemen aan het b
 • Please disregard this letter if you already took part. You will receive a normal result within 14 days of participation.
  You recently got an invitation on to participate in the b
 • wordpunch
 • wordpunch
 • woordspel
 • word game
 • capital spares
 • kapitaal reserveonderdelen
 • tijd beschikbaar
 • time available
 • na eewen
 • After eewen
 • do not understand try dutch
 • begrijp niet proberen Nederlands
 • Dat troost me.
 • That comforts me.
 • Sales Conversion Performance Management and Product Training
 • Verkoop conversie Performancemanagement en -producttraining
 • achter eewen
 • behind eewen
 • do not understand try
 • begrijp niet proberen
 • Dus? Lekkere pijpbeurt? of de full treatment?
 • So? Nice blowjob? or the full treatment?
 • jij hoeft niks te doen, lekker achterover liggen en genieten van de pijpbeurt!
 • you have nothing to do, good lie back and enjoy the blowjob!
 • maar Gary zei als eens tegen mij: "De Nederlandse taal is voor ons lastiger om te lezen."
 • but Gary said once to me: "the Dutch language is more difficult for us to read. "

 • Países de habla hispana/portuguesa de la región de las Américas y El Caribe.

  En esta ocasión les escribo para actualizar la información relacionada con el Reporte de Seguimiento de Fortalecimiento
 • Países de habla hispana/portuguesa de la región de las Américas y El Caribe.

  And les escribo esta ocasión para actualizar la información relacionada con el Reporte de Seguimiento de Fortalecimiento
 • after the nuclear disaster in Japan, which killed millions of living organism, they just start all over again?
 • na de kernramp in Japan, die gedood miljoenen levend organisme, ze gewoon helemaal opnieuw beginnen?
 • after the nuclear disaster in Japan, which killed millions of living organism, they just start over?
 • na de kernramp in Japan, die gedood miljoenen levend organisme, ze gewoon beginnen?
 • Ik wens jullie, ook namens Gré, voor de toekomst al het goede en vooral gezondheid.
  Een hartelijke groet van ons beiden,
 • I wish you, also on behalf of Gré, for the future all the good and especially health.
  A cordial greeting from us both,
 • Galic
 • Galic
 • is in lijn met. volgt op
 • is in line with. follows on
 • Galïer
 • Galïer
 • Galiers
 • Bar Staf an student
 • De moedigste onder alle galiërs
 • The bravest among all galiërs
 • Ik wil je niet meteen beschuldigen nep te zijn hoor
 • I do not want to be immediately accuse fake though
 • maar ik weet bijna 100% zeker dat ik je ook op een andere site heb zien staan
 • but I'm almost 100% sure I have seen you on another site
 • Heb je gewoon meerdere accounts ofzo
 • Did you just multiple accounts or something
 • the resulting curves declined quite gradually as the learning proceeded
 • de resulterende curven heel geleidelijk gedaald als het leren ging
 • dat ben ik ook
 • that includes me
 • verloopen
 • recovery from the Adamic loss
 • Op 4 maart heeft er een herstelactie plaats gevonden om data die verloren was gegaan, op een aparte omgeving (back-up site) te plaatsen voor een aantal Sharepoint Sites.
  De data op deze back-up site is nog beschikbaar tot dinsdag 15 april. Na deze d
 • On 4 March, there is a recovery action to place data that was lost, on a separate environment (backup site) for a number of SharePoint Sites.
  Back up the data on this site is still available until Tuesday, april 15. After this date, the back-up site
 • beheermaatschappij
 • management company
 • beheer maatschappij
 • management company
 • je kent me niet, wie ben jij dan om te zeggen hoe ik ben?
 • you don't know me, who are you then to say how I am?
 • Hierbij zend ik u een brochure toe van een woning die wellicht aan uw woonwensen voldoet. De woning is geheel af en goed onderhouden. De woning doet vanavond mee aan het open huis vanaf 18.30 - 20.00 uur. U kunt dan geheel vrijblijvend de woning bezichtig
 • Here I am sending you a brochure of a home that might be to your living needs. The House is all off and well maintained. The House does tonight participated in the open house starting from 18: 30-20: 00. You can then visit the property without any obligat
 • Zo lieve vrienden, ik hoop dat mijn schrijfsels jullie niet zullen vervelen. Het is in sleccht Engels maar Gary zei al eens tegen mij:"De Nederlandse taal is voor ons lastiger""
 • So dear friends, I hope that my writings you will not get bored. It is already in sleccht English but Gary said to me: "the Dutch language is more difficult for us " "
 • Zuydermarkt is een onafhankelijke sourcing partner op het gebied van resource management vraagstukken. Wij streven naar een zo kort mogelijke (inhuur)keten, met volledige transparantie.
 • Zuydermarkt is an independent sourcing partner in the field of resource management issues. We aim for the shortest possible (hiring) chain, with complete transparency.
 • Vrouw
  Lang blond haar
  Bruine ogen
  wipneus
  Kleine oren
  Kleine neus
  Spitse kin
 • Woman long blond hair brown eyes turned up small ears small nose Pointed Chin
 • meisje
  zwart sluik haar
  Groene gemene ogen
  Kromme neus
  bolle wangen
 • girl black straight hair Green evil eyes hooked nose chubby cheeks
 • Orgineel is het wel
 • Original it is
 • Die geven op bepaalde plekken op het beeldscherm weerstand, zodat je kunt voelen. Wazig verhaal niet?
 • That give on certain spots on the screen, so that you can feel resistance. Blurred story not?
 • Het door het Hollandse NXP ondersteunde bedrijf heeft elektromstatische beeldschermen ontwikkeld.
 • Supported by the Dutch NXP company has developed elektromstatische displays.
 • Je kunt je apps zien, je kunt je apps aanraken. Maar als het aan Senseg ligt kun je ze binnenkort ook voelen.
 • You can see your apps, you can touch your apps. But if it is to Senseg you can also feel them soon.
 • Je kunt je apps zien, je kunt je apps aanraken. Maar als het aan Senseg ligt kun je ze binnenkort ook voelen. Het door het Hollandse NXP ondersteunde bedrijf heeft elektromstatische beeldschermen ontw
 • You can see your apps, you can touch your apps. But if it is to Senseg you can also feel them soon. Supported by the Dutch NXP company has deve elektromstatische monitors
 • Man
  Grijs lang haar
  Zwarte Bril
  Blauwe ogen
  Grijze snor en korte grijze baard
  Grote oren
  Brede kin
  Lange Neus
 • Man Grey long hair Black Glasses blue eyes Grey mustache and short grey beard big ears Wide Chin long nose
 • mijn bonkende hoofd kan ik niet meer ontkennen
 • My pounding head I can no longer deny
 • taxi standplaats
 • taxi rank
 • onschatbaar
 • invaluable
 • Transitional Services Agreement
 • Overgangsperiode Services-overeenkomst
 • zoals u weet
 • as you know
 • Na de koppeling van PHP en Mysql is een herstart nodig. Voer commando uit:
 • After the link PHP and Mysql is a restart. Enter command:
 • de juiste probleemeigenaren benoemen en aanspreken
 • the right problem owners naming and addressing
 • är klok! Lyssna på henne!
 • är clock! Lyssna på henne!
 • eigen toko
 • private toko
 • Als volgende gaan we nu PHP en Mysql met elkaar koppelen door de commando:
 • Next we are going to link with each other by the PHP and Mysql command:
 • Zijn jullie nog steeds zo mobiel dat je naar Engeland kunt reizen?
 • You are still so mobile that you can travel to England?
 • Zodra je dat hebt gedaan gaan we de websever restarten. Voer commando:
 • Once you have done that we are going to restart the settings. Enter command:
 • Doormiddel van het bezoeken van de melkfabriek, de huidige situatie in beeld brengen. het uitvoeren van deskresearch inzichtelijk krijgen wat er in Moldavië gebeurd op het gebied van de melkmarkt. In
 • Through visiting the dairy plant, the current situation in Imaging. conducting desk research obtain what happened in Moldova in the field of the milk market. In
 • Vervolgens typ je de volgende commands in om het PHP gedeelte te laten werken.
 • Then type the following commands in to the PHP portion to work.
 • Daarna gaat we controleren of het gedeelte Mysql werkt met de commando:
 • After that we check if the portion of the Mysql works with the command:
 • Daarna gaat we controleren of het gedeelte Mysql werkt net de commando:
 • After that we check if the portion of the Mysql works just the command:
 • We controleren Apache door naar de internet browser te gaan aan daar het IP van je Linux in voeren. Weet je niet hoe dat moet type dan in je Linux command line ifconfig en zoek naar je IP.
 • We check Apache by going to the internet browser to go to enter the IP of your Linux in there. Don't you know how to type than in your Linux command line ifconfig and search for your IP.