From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Plaats het nieuwe wiel in de voorvork met de motorkabel aan de rechterkant (kettingkast zijde), anders draait de motor verkeerd om. Bij de meeste voorvorken valt de originele moer in een uitsparing (verdieping) om het wiel te borgen. De nieuwe moer heeft
 • Place the new wheel in the front fork with the motor cable on the right (chain case side), else running the motor wrong to. At most for forks, the original nut in a recess (floor) to secure the wheel. The new nut has a larger diameter and is often not in
 • meer als
 • more like
 • zelf moet u contact opnemen met de belastingdienst. hier kunt u een verzoek indienen voor vrijstelling van een mogelijke aanslag op uw pensioenkapitaal
 • itself you should contact the tax office. Here you can submit a request for exemption from a possible attack on your pension capital
 • Velgrem motor
 • RIM brake motor
 • These entities should use Form W-8BEN if they are claiming treaty benefits or are providing the form only to
  claim they are a foreign person exempt from backup withholding
 • Deze entiteiten moeten gebruiken formulier W-8BEN als ze Verdrag voordelen beweren of het formulier alleen om te beweren dat ze zijn een buitenlandse persoon vrijgesteld bieden van inhouding van back-up
 • Velqrem motor
 • Velqrem motor
 • precocious
 • vroegrijp
 • Op de motor zit aan beide zijden een borgring. De borgring heeft een opstaande lip die in de gleuf van de voorvork dient te vallen (zie foto). Hiermee wordt de as van de motor geborgd in
  de voorvork zodat deze niet kan rond draaien.
  !
  I
 • On the engine is on both sides a retaining ring. The retaining ring has a raised lip in the Groove of the front fork should fall (see photo). Specifies the axis of the engine secured in the front fork so that it cannot rotate.
  !
  I there are 2
 • deze correctie heeft betrekking op onderstaande orders
 • This fix has the following orders
 • of we de waardeoverdracht mogen doen
 • or we can do the direct payment or
 • onderstaande correctie
 • following correction
 • Verwijder het huidige voorwiel van de fiets. Indien nodig, koppel hierbij de rem los. Verwijder de binnen en buitenband van de oude velg en monteer deze, nadat het velglint is aangebracht op de nieuwe velg.
  Bandenmaat: De 28 inch velg heeft een bree
 • Delete current front wheel of the bicycle. If necessary, disconnect the brake loose. Remove the inner and outer tire of the old rim and mount it, after the rim tape is affixed to the new rim.
  Tyre size: The 28 inch RIM has a width of 24 mm and can b
 • voordat we de waarde kunnen overdragen, hebben wij van Allianz een getekend formulier nodig. Dit formulier vindt u in de bijlage
 • before we can transfer the value, we need a signed form from Allianz. This form can be found in the annex
 • VOORWIEL MET MOTOR
 • FRONT WHEEL WITH MOTOR
 • that violate the social taboos of family roles
 • die schending van de sociale taboes van familie rollen
 • In de ombouwset zitten de volgende onderdelen:
  1 . 28" voorwiel met motor + velglint fet
  2. 36 V accu en oplader
  3. Bagagerek + montage materiaal en stukje schuimrubber
  4. Trapsensor: Hall-sensor + magneetschijf
  5. Bedienin
 • In the conversion kit are the following components: 1. 28 "front wheel with motor + rim Strip fet 2. 36 V battery and charger 3. Luggage rack + mounting hardware and piece of foam rubber 4. Staircase sensor: Hall-sensor + magnet disc 5. Control Panel, LCD
 • het is mogelijk om de waarde van uw pensioen over te dragen naar Allianz
 • It is possible to transfer the value of your pension to Allianz
 • rigidity
 • stijfheid
 • Het display staat ingesteld op een wieldiameter van 28 inch en km aanduiding. Indien nodig kunnen de settings op de volgende manier gewijzigd worden:
  -Schakel de stroom in met het contact slot.
  -Zet het display aan met knop 2.
  -Binnen 5
 • The display is set to a 28-inch wheel diameter and km indication. If necessary, change the settings in the following way:-turn on the power with the ignition.
  -Put the display on with button 2.
  -1 and 3 together button within 5 seconds press a
 • Door knop 3 continue in te drukken wordt de loop-ondersteuning (6km/h) ingeschakeld.
  Na inschakelen staat het display op dagteller (DST). Door kort in drukken van knop 2 kan geschakeld worden tussen dagteller (DST) of totaalteller (ODO). Door kort i
 • By pressing button # 3 is the continuous loop-support (6 km/h) enabled.
  After switching on, the display on trip odometer (DST). By briefly pressing button 2 can be switched between in trip odometer (DST) or total counter (ODO). By briefly pressing b
 • whooping coufh
 • gierend coufh
 • Op het display zitten de volgende 3 knoppen.
  1. pijl omhoog knop (boven)
  2. aan/uit knop (midden)
  3. pijl omlaag knop (onder)
  Als de rode knopt aan de onderkant van de accu op "aan" staat, kan met knop 2 de ondersteuning aan of uit
 • On display are the following 3 buttons.
  1. up arrow button (above) 2. on/off button (middle) 3. arrow down button (below) if the red button is used at the bottom of the battery to "on" State, with button 2 the support to be turned.
  With the bu
 • Bediening van het display
 • Operation of the display
 • Controleer de laadspanning van de lader en gebruik alleen de meegeleverde acculader met de juiste
  laadspanning.
  De accu is geschikt om te laden in een omgevingstemperatuur van 0-45°C.
  Laad de accu dus niet op bij een temperatuur onder de
 • Check the charging voltage of the charger and use only the supplied battery charger with the correct charging voltage.
  The battery is suitable to load in an ambient temperature of 0-45 ° c.
  Charge the battery so not on at a temperature below 0
 • ik zag je advertentie staan op aanbod.be kan de producten ook bij jullie ophalen als ik in de toekomst een set wil kopen?
 • I saw your ad on aanbod.be can also retrieve the products with you if in the future I want to buy a set?
 • De laadspanning van Ncm en Lipo bedraagt 42 volt
 • The charging voltage of Ncm and Lipo amounts to 42 volt
 • De laadspanning van Ncm en Lipo bedraagt42 volt
 • The charging voltage of Ncm and Lipo bedraagt42 volt
 • De accu
  Li-ion is de verzamelnaam voor een hele groep batterijen. De door ons geleverde 36 volt accu's
  hebben een spanningsbereik welk ligt tussen 30 en 42 Volt, de aangeduide 36 volt is de gemiddelde
  waarde van het werkgebied.
  Er
 • The Li-ion battery is the collective name for a group of batteries. Delivered by us 36 volt batteries have a voltage range which lies between 30 and 42 Volt, 36 volt indicated is the mean value of the stage.
  There are three different type batteries
 • Storingen
  Indien de km-teller op nul valt als gestopt wordt met trappen, maar de fiets heeft nog wel snelheid, is
  in de meeste gevallen een foute positie van de spaakmagneet de oorzaak.
 • Malfunctions if the speedometer on zero falls as stopped with stairs, but the bike still has speed, is in most cases a wrong position of the spoke magnet the cause.
 • dining
 • dineren
 • menukaart
 • menu map
 • Ingesteld "op snelheid" betekent dat de ondersteuning, afhankelijk van de gekozen stand, een vaste snelheid wil vasthouden. Dit is heel vervelend als je met iemand overfietst. Het is beter de ondersteuning in de modus "koppel" te zetten (P3=1). Afhankelij
 • Set "up to speed" means that the support, depending on the chosen mode, a fixed speed wants to stick. This is quite annoying if you go with someone overfietst. It is better to put in the support mode "couple" (P3 = 1). Depending on the chosen mode, suppli
 • Ik ben wezen spelen in de speeltuin, en ik ben de van de glijbaan gegaan, en ik heb pizza gegeten - eh - ik heb ijs gegeten, ik ben laat naar bed gegaan, ik heb cola op.
 • I am being play in the playground, and I am the the slide, and I have eaten pizza-eh-I have eaten ice cream, I'm gone to bed late, I have cola on.
 • Om, met opslag van veranderingen, uit het menu te gaan enkele seconden de middelste knop ingedrukt houden. Om veranderingen niet op te slaan de stroom afschakelen met contactslot.
  De betekenis van P3
  De werking van de trapondersteuning kan met
 • To, with storage of changes, from a few seconds to enter the menu press and hold the Center button. To save changes to the power interruption with ignition.
  The meaning of P3 the functioning of the pedal assistance can be set in 2 different ways: wi
 • De volgende waarden moeten zijn ingesteld:
  P1 = 87(waarde bepaald door het aantal magneetpolen in de motor)
  P2 = 1 (keuze parameter voor uitlezing snelheid op display)
  P3 = 1 (ondersteuning op koppel of snelheid)
  P4 = 0 (niet in
 • The following values must be set: P1 = 87 (value determined by the number of magnet poles in the motor) P2 = 1 (optional parameter for readout speed on display) P3 = 1 (support at torque or speed) P4 = 0 (not in use) P5 = 12 (Customize possibility for the
 • De parameter instellingen of basisinstellingen is bedoeld voor de "installateur" en hier hoeft men normaal niets in te veranderen.
  Om in het parameter menu te komen moet eerst het menu voor display instellingen doorlopen worden. Als de 3 instellinge
 • The parameter settings or basic settings is intended for the "Installer" and here you do not need to change anything in normal.
  To enter the parameter menu to come must first be the menu for display settings. If the 3 settings a, b and c are confirm
 • afvullen
 • filling
 • Goedemiddag,

  Helaas is het niet mogelijk een afspraak op zaterdag te doen.
  Graag maken wij een andere passende afspraak.
  Wij zijn bereikbaar op telefoon 023-5255266

  Kind regards
 • Good afternoon, unfortunately it is not possible to do an appointment on Saturday.
  We like to make another appropriate appointment.
  We can be contacted on telephone 023-5255266 Child regards
 • stuctuur
 • structure
 • t.a.v.
 • Attn:
 • Link this communication platform to a story-telling tool. Design a scenario to illustrate this integrated platform
 • Deze communicatieplatform een link naar een verhaal-vertellen tool. Ontwerp van een scenario om te illustreren dit geïntegreerde platform
 • tername van
 • tername of
 • Wanneer kan je het meestal?
 • When can you usually?
 • TOTAL DISSOLVED SOLIDS HIGH PRECISION
  METHOD
  15. Summary of Test Method
  15.1 A well-mixed sample is filtered through a weighed
  standard glass fiber filter. The suspended solids are retained on
  the filter and the filtrate is b
 • TOTAAL OPGELOSTE STOFFEN HOGE PRECISIE METHODE 15. Samenvatting van Test methode 15.1 A goed gemengd monster wordt gefilterd door een gewogen standaard glas fiber filter. De gesuspendeerde stoffen worden bewaard op het filter en het filtraat is worden geb
 • Apply this virtual communication knowledge and experience to the planned situation in the museum. Propose an optimum virtual communication platform and tool.
 • Toepassing van deze virtuele communicatie kennis en ervaring aan de geplande situatie in het museum. Stel voor een optimale virtuele communicatieplatform en tool.
 • Explore their present experience with telephone, skype, virtual worlds, online games etc.
 • Verkennen hun huidige ervaring met telefoon, skype, virtuele werelden, onlinespellen enz.
 • 13.1 Do not report results smaller than the nearest milligram
  per litre. The precision and bias data from the round-robin
  D5907 − 13
  4
  Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under l
 • 13.1 doen niet rapportresultaten kleiner is dan de dichtstbijzijnde milligram per liter. De precisie en bias gegevens van de round robin D5907 − 13 4 Dit document is deur NEN onder licentie verstrekt aan: / dit document is onder licentie verstrekt door NE
 • Introduction to the concept of physical / virtual presence and related analogue and digital tools (e.g. avatars, gaming, Second Life)
 • Inleiding tot het concept van fysieke / virtuele aanwezigheid en verwante analoge en digitale hulpmiddelen (bijvoorbeeld avatars, gaming, Second Life)
 • emmers
 • buckets
 • Building their own narratives (story-boarding and story creation) with digital tools
 • Bouwen hun eigen verhalen (verhaal-boarding en verhaal creatie) met digitale hulpmiddelen
 • Presentation / Introduction to different forms of digital media. Hands-on experience and interaction with different forms of digital story telling
 • Presentatie / Inleiding tot verschillende vormen van digitale media. Hands-on ervaring en interactie met verschillende vormen van digitale verhaal vertellen
 • date of expiry
 • vervaldatum
 • country of issue
 • land van uitgifte
 • houdbaar
 • shelf life
 • Normaal heeft hij u de vragenlijst bezorgd.
 • Normally he you the questionnaire concerned.
 • Hoop dat dit antwoord je enigzins inzicht geeft. Mocht je meer willen weten dan hoor ik dat wel.
 • Hope this answer gives you insight. If you want to know more then I hear though.
 • gepaste
 • appropriate
 • gepasteuriseerd
 • pasteurized
 • the remainder of the circumstances are conveyed in convincing particularity
 • de rest van de omstandigheden worden vervoerd in overtuigend bijzonderheid
 • De aangepaste onderdelen
 • The custom components
 • stoffen
 • substances
 • snelheidsovertreding
 • speeding
 • solids contents, such as seawater and brine solutions, small increments of
  extra wash water may be required. Tests such as conductivity, chloride,
  dissolved solids, etc. can be used to determine when there are no
  significant dissolved so
 • inhoud van de vaste stoffen, zoals zeewater en pekel oplossingen, kleine stappen van extra waswater kunnen worden verlangd. Proeven zoals geleidbaarheid, chloride, opgeloste vaste stoffen, etc. kan worden gebruikt om te bepalen wanneer er geen significant
 • conserveringsmiddelen
 • preservatives
 • vruchtvlees
 • flesh
 • een verkeersovertreding begaan
 • a traffic offence committed
 • gefilterd
 • filtered
 • centrale banken zijn de baas
 • central banks are the boss
 • bezinksel
 • sediment
 • Introduction to the whole design challenge (build of a virtual tour) and process
 • Inleiding tot de gehele ontwerp uitdaging (build van een virtual tour) en proces
 • Met vermelding van het kenmerk
 • Indicating the attribute
 • Denne tabellen må inkludere partnummer på delene (samme som er brukt i SPIR). Prod cage og flush cage bør listes med seperate partnummer
 • Pedram må inkludere part number på Denne tables (samme som there brukt i SPIR). Prod cage og flush cage bør listes med seperate part number
 • spread hoogrententende bedrijfsobligaties
 • corporate bond spread hoogrententende
 • Goedemiddag,

  Een client van ons heeft een mooie ruimte in het WTC te huur (met een mogelijke discount).
  Als jullie iemand weten die mogelijk interesse heeft- let me know.

  Dank!
  Saar

 • Good afternoon, a client of ours has a beautiful space in the WTC for rent (with a possible discount).
  If you know someone who may be interested-let me know.

  Thanks!
  Saar
 • Opnemen competentieprofielen in Inzetbaarheidsmonitor
  De functies en daarbij behorende competentieprofielen worden opgenomen in de inzetbaarheidsmonitor. Indien er sprake is van verschillende onderdelen waaruit de opleiding is opgebouwd dan zijn dez
 • The monitor features include competency profiles in Employability and corresponding competency profiles are included in the employability monitor. If there are several components that make up the training is structured then these parts included in the emp
 • Research and Prototype Development Trajectory
 • Onderzoek en Prototype ontwikkeling traject
 • spead schuldpapier opkomende markten
 • spead emerging markets debt
 • gratis af te halen....kantoorartikelen op het office management.....come check it out!
 • free pick. ... Office articles on the office management ..... come check it out!
 • schuld papier
 • debt securities
 • 11.3.2.1 Choose a sample volume to yield between 2.5 and
  200 mg. If more than 5 min is needed for the filtration, perform
  the “break point” determination as in accordance with 11.3.3.
  NOTE 7—If the solids are expected to be high, a known
 • 11.3.2.1 Kies de actie monstervolume van een opleveren tussen 2,5 en 200 mg. Als meer dan 5 min nodig is voor de filtratie, de bepaling van de "break point" overeenkomstig 11.3.3 uitvoeren
  TOELICHTING 7 — als de lichamen worden verwacht hoog, een be
 • schildpapier
 • Shield paper
 • achterblijft
 • left behind
 • droge pulp
 • dry pulp
 • voor de beleggingen heeft
 • for the investments has
 • I need to get this roof looked at so that I can discuss repairs with the insurance company. Thank you for your assistance.
 • Ik nodig om dit dak keek zodat ik reparaties met de verzekeringsmaatschappij bespreken kunnen. Dank u voor uw hulp.
 • De Prijs van QE belied
 • The price of QE policy
 • Het gevolg is dat we nu grotere fluctaties in onze sales hebben en dat we niet goed zicht hebben op de nazorg van patienten.
 • The result is that we now have in our sales and larger fluctaties that we do not have good visibility on the aftercare of patients.
 • If you do not work in this area, can you please recommend a good roofer who will work in this area? All those I have contacted are unable to take on new work in this area for several months.
 • Als u niet op dit gebied werken, kunt u Gelieve raden een goede dakdekker die op dit gebied werken zal? Alle die ik heb contact opgenomen met zijn niet in staat om te nemen op nieuw werk op dit gebied voor enkele maanden.
 • OK moet ik je nog de grow ten
  Doe van Alex
 • OK should I grow at Alex's Do you remember the
 • de klemming
 • the clamping
 • Als het ons had gelegen waren we gewoon door gegaan. De zorg is nu versnipperd, niet eenduidig; we hebben met veel effort gelukkig weer zicht op de marktdynamiek, hoewel we het niet meer in 1 hand heb
 • If the US had located were we just gone through. The concern is now fragmented, ambiguous; we have with much effort fortunately weather visibility on the market dynamics, although we no longer in 1 hand
 • Thank you for the response, but I am confused. I have seen your trucks and people working in the center of Kortenberg. Everberg is a part of Kortenberg.

 • Dank u voor het antwoord, maar ik ben in de war. Ik heb uw vrachtwagens en mensen die werkzaam zijn in het centrum van Kortenberg. Everberg is een onderdeel van Kortenberg.
 • ik doe onderzoek naar fiscaal gemak. ze maken gebruik van amazon datacenters en garanderen dat iedere 12 uur een back-up wordt gemaakt. kunt u dit bevestigen?
 • I am doing some research on fiscal convenience. they make use of amazon data centers and guarantee that every 12 hours is backed up. can you confirm this?
 • Door de transitie van het extramurale budget voor TNFs naar het ziekenhuis, moesten we stoppen met dit programma. Dus tot onze grote ergenis was dit niet onze eigen keuze.
 • By the transition of the extramural budget for TNFs to the hospital, we had to stop with this program. So to our great exasperation this was not our own choice.
 • De belangrijkste voordelen zijn met name de controle die je hebt over de distributie (geen variabiliteit/zicht op stock), eenduidige informatie/support leidend tot betere adherence en inzicht op vele
 • The main advantages are in particular the control you have over the distribution (no variability/view on stock), unambiguous information/support leading to better adherence and understanding on many
 • luitenant
 • Lieutenant
 • really suggests a young woman shaking herself out of an infatuation, and not the first one she's had by the sounds of it
 • echt suggereert een jonge vrouw zichzelf uit een verliefdheid, en niet de eerste die ze had wordt door de geluiden van het schudden
 • gewijzigd
 • changed
 • met uw inkomen zou u onderstaande bedrag kunnen bijdragen aan de studie van uw kind.
 • with your income would below amount you can contribute to the study of your child.
 • verzinkt
 • galvanized